کاوشی در چهار رویکرد معاصر به نظریۀ سیاسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/cps.2019.4347

چکیده

رویکردهای متفاوت به نظریۀ سیاسی، بازتاب دگرگونی های معاصر در نگرش اندیشمندان دربارۀ جایگاه و ابعاد معرفتی و روش شناختیِ فلسفه، علم، و سیاست است. از این رو، همان کشمکش هایی که در سدۀ بیستم، و تا حدودی در دو دهۀ اخیر، پیرامون این مقوله ها جریان داشته است، در نوشته های مربوط به نظریۀ سیاسی نیز دیده می شود. این وضعیت سبب شکل گیری طیفی از رویکردها شد که یک سوی آن، "نظریۀ سیاسی" را اصطلاحی پارادوکسیکال می دانست و امکان وجود آن را نفی می کرد، و سوی دیگر، نظریۀ سیاسی را برای حیات سیاسی الزامی می دید. اما آنچه اکنون اهمیت دارد، و مقالۀ پیشِ رو نیز با همین هدف نگاشته شده، این است که با گذر از استیلای پوزیتیویسم بر دانش سیاسی و بیرون آمدن نسبی از سایۀ واکنش های جدلی، چگونه می شود با بررسی دقیق تر نقاط ضعف و قوت رویکردها، بر امکان پردازش نظریه های سیاسی کارآمدتر برای رویارویی با دشواری های زیست سیاسی در جوامع امروز افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Four Contemporary Approaches to Political Theory

نویسنده [English]

  • Pegah Mosleh
چکیده [English]

Different approaches to political theory, should be seen as reflection of the contemporary changes in attitudes of thinkers towards epistemological and methodological situation of the philosophy, science, and politics. Quarrels about the political theory, are also the same quarrels about those issues through 20th century and fairly in recent two decades. In this situation, we can find a spectre of approaches in which, on the one side "politicaltheory" is considered as a paradoxical term that is not actually possible at all, and on the other side, it is necessary for political life. But, what matters today, and is the aim of this article too, is that by the end of domination of positivism on the political knowledge, and polemical reactions to it, how we can improve the efficacy of political theorizing by the careful examination of strengths and weaknesses of the contemporary approaches to the political theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political theory
  • political theorizing
  • Politics
  • the political
  • approach
Barry, Norman (1995), An Introduction to Modern Political Theory, Third Edition, London: Macmillan
Bottomore, Tom (2003), The Frankfurt School and its Critics, New York: Routledge
Brecht, Arnold (1959), Political Theory: The Foundations of Twentieth Century Political Thought, Princeton University Press
Bronner, Stephen Eric (1997), Twentieth Century Political Theory, New York: Routledge
Bryant, Christopher G. A (1985), Positivism in Social Theory and Research, London: Macmillan
Buckler, Steve (2011), Hannah Arendt and Political Theory: Challenging the Tradition, Edinburgh University Press
Dahl, Robert (2006), A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press
Dryzek, John S & Honig, Bonnie (eds.) (2006), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press
Glynos, Jason and Howarth, David (2007), Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory, New York: Routledge
Heywood, Andrew (2004), Political Theory: An Introduction, Third Edition, New York: Palgrave Macmillan
James, Elizabeth M (1976), Political Theory: An Introduction to Interpretation, Chicago: Rand McNally College Publishing Company
Laslett, Peter & Runciman, W. G. (eds.) (1964), Philosophy, Politics and Society, Oxford: Basil Blackwell
Leopold, David & Stears, Marc (2008), Political Theory: Methods and Approaches, Oxford University Press
Newman, Saul (2005), Power and Politics in Poststructuralist Thought: New Theories of The Political, New York: Routledge
O’Sullivan, Noel (2000), Political Theory in Transition, London: Routledge
Park, Jin Y. ed (2009), Comparative Political Theory and Cross-Cultural Philosophy: Essays in Honor of Hwa Yol Jung, Lanham: Lexington Books
Pettit, Philip. ed (1991), Contemporary Political Theory, New York: Macmillan
Sembou, Evangelia (2013), Political Theory: The State of the Discipline, Cambridge Scholars Publishing
Thiele, Leslie Paul (2002), Thinking Politics: Perspectives in Ancient, Modern, and Postmodern Political Theory, Second Edition, New York: Chatham House Publishers
Vincent, Andrew (2004), The Nature of Political Theory, Oxford University Press
White, Stephen K & Moon, J. Donald (eds.) (2004), What Is Political Theory, London: SAGE Publications
Wilson Nightingale, Andrea (2004), Spectacles of Truth in Classical Greek Philosophy: Theoria in its Cultural Context, Cambridge University Press