طبقه متوسط جدید و بسیج منابع رای‌دهی در ایران ( 1396- 1376)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.30465/cps.2019.4744

چکیده

طبقه متوسط جدید، نیروی اجتماعی شهر گرا ، دانشگاهی و مشارکت جویی است که در یک پروسه شکل گیری، در بدنه دولت یا خارج از ان، به مرکز ثقل تحولات سیاسی- اجتماعی تبدیل شده است. پرسش پژوهش ان است که، بسیج منابع رای دهی از سوی طبقه متوسط جدید در امر مشارکت انتخاباتی ( ۷۶- ۹۶) در ایران چگونه بوده است؟ فرضیه و یافته های پژوهش نشان خواهد داد که این گروه مدعی قدرت و چالشگر سیاسی، برای رسیدن به منابع حاکمیت، از ابزار ها و شیوه هایی همچون رسانه های جمعی، احزاب و تشکل های سیاسی و گفتار سیاسی رهبران استفاده کرده است. طبقه متوسط جدید در چارچوب کنش جمعی با متحدین فکری خود دست به ائتلاف زده و منابع خود را در جهت نفوذ بر دولت و حاکمیت بسیج می کند. این مقاله می کوشد که با استفاده از  نظریه بسیج منابع چارلز تیلی و با روش تاریخی، در محدوده زمانی معین و از طریق یافته های ثانوی به سوال پژوهش پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New middle class and mobilization of voting resources in Iran (1997-96)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Khorramshad 1
  • Fazel kord 2
1 Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran
2 PhD student in Political Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

The new middle class is a city-oriented, academic, and participatory social force that has become the center of gravity of socio-political developments in a process of formation, within or outside the body of government. The research question is, how has the mobilization of new middle class voting resources for electoral participation (1-3) in Iran?
The hypothesis and findings of the study will show that the group claims to have the political power and challenge to access sovereignty resources through tools and practices such as mass media, political parties and political leaders' speeches. The new middle class, in the context of collective action with its intellectual allies, mobilizes its resources to infiltrate government and sovereignty. This paper attempts to answer the research question by using Charles Taleil's theory of resource mobilization and by historical method within a given time and by secondary findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new middle class
  • Political-electoral participation
  • Resource mobilization
  • Collective action
  • Historical sociology
اخوان کاظمی،  بهرام ( ۱۳۷۸)، احزاب،ثبات سیاسی، امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره چهارم
 ادیبی، حسین ( ۱۳۵۸)، طبقه متوسط جدید در ایران، تهران، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، دانشگاه تهران
 ازغندی ، علیرضا(۱۳۸۵)،  درامدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران ، نشر قومس
 بدیع، برتران( ۱۳۷۹) ، توسعه سیاسی ، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس
 بشیریه، حسین ( ۱۳۸۲)، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران،  چاپ دوم، تهران،  نشر نگاه معاصر
 بشیریه، حسین(۱۳۷۴)،  جامعه شناسی نقش  نیرو های اجتماعی  و زندگی سیاسی ، تهران ، نشر نی
پناهی، محمدحسین(۱۳۸۹)،  نظریه های انقلاب، وقوع، فرایند و پیامد ها، تهران، سمت،
پیمان ، حبیب الله( ۱۳۸۰ )، جامعه مدنی و اندیشه دینی، مجله آفتاب شماره 13
 پیمان، حبیب (۱۳۸۴)،عدالت بدون ازادی، نتیجه ازادی بدون عدالت، مجله نامه، شماره39 نیمه تیر ماه
 تیلی، چارلز (۱۳۸۵) از بسیج تا انقلاب ،ترجمه علی مرشدی زاده، تهران ، پژوهشکده امام خمینی (ره)
 جلایی پور، حمید رضا ( ۱۳۸۳) ، ارجاع تاملات نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی، تهران،  نامه علوم اجتماعی ، ش ۲۳،  خرداد ۱۳۸۳،
حجاریان، سعید (۱۳۷۹)الف ، جامعه مدنی و دولت دینی، مجله فرهنگ توسعه، شماره ۴۴- ۴۶، سال نهم، ص ۵۷
خاتمی محمد(۱۳۷۶- ۱۳۷۷) ، سخنرانی در افتتاحیه کنفرانس اسلامی، ۱۳۷۶/۹/۱۸ سخنرانی روز دانشجو،۱۶/۹/ ۱۳۷۷
 خواجه سروی،  غلامرضا ( ۱۳۸۲ )، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
دادگران، محمد (۱۳۷۴)،  مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه
دارابی، علی ( ۱۳۸۸) بنیان های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال ۱۶، بهار، ش ۱۰، پیاپی ۵۷
روشندل اربطانی،طاهر، فرجیان، محمدمهدی، سلمانی زاده (۱۳۹۴)،   اینده پژوهی  ارتباطات سازمانی  با ورود تکنولوژی شبکه های اجتماعی، کنفرانس بین المللی روابط عمومی
 سالنامه اماری یونسکو( 1999) سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ اسلامی
سروش عبدالکریم (۱۳۷۷) ،جامعه مدنی و ایران امروز( مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات نقش و نگار
شهرام نیا ، امیر مسعود، و همکاران (۱۳۹۶) سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی :مطالعات موردی دانشجویان دانشگاه مازندران، جامعه شناسی کاربردی، سال ۲۸، ش پیاپی ۶۵، بهار، شماره اول
شهریاری، حیدر (۱۳۹۳)، تحول طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم سالاری در ایران پس از انقلاب، رساله دکتری، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 شیخ الاسلامی،محمد حسن، عسگریان، محسن (۱۳۸۸) ، سازه انگاری، رسانه و رفتار انتخاباتی در ایران، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم، ش ۱، بهار، پیاپی ۵۷
 عالم، عبدالرحمن (۱۳۸۸)، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ( عصر جدید و سده نوزدهم) چاپ دوازدهم، تهران، وزارت امورخارجه
عنایتی شبکلایی، علی(۱۳۹۲)، معرفی کتاب ،رفتار انتخاباتی در ایران، " الگوها و نظریه ها" چاپ پنجم، نوشته علی دارابی، فصلنامه مطالعات انتخاباتی، سال دوم، بهار، شماره ۳
قیصری، نورالله، و دیگران ( ۱۳۹۶) ،  انتخابات ریاست جمهوری در ایران: الگویی نظری برای تبیین پیروزی یک کاندیدا بر سایر رقبا، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال ششم، شماره ۲۱، تابستان ۹۶
کشاورز شکری، فرهادی، احسان، مرشدزاده، علی(۱۳۹۳) ، تحلیل مقایسه ای منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال ۱۶، شه ۱۰، بهار، پیاپی ۵۷
کشاورز شکری،عباس، فرهادی، احسان( ۱۳۹۰)، بسیج منابع در انقلاب اسلامی ، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره ۱، ش ۱، زمستان ۱۳۹۰
 محسنی، منوچهر ( ۱۳۸۹)، " بررسی آگاهی ها و نگرش ها و رفتار های اجتماعی فرهنگی در ایران، تهران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نیاکویی، امیر ( ۱۳۸۸)، بررسی علل جامعه شناختی ناکامی جنبش دوم خرداد، رساله دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
مرکز آمار ایران (۱۳۸۶ -۱۳۹۵ )سالنامه اماری کشوری
 مشیرزاده،حمیرا (۱۳۸۱)، در امدی نظری  بر جنبش های اجتماعی ،تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره)
مک لین، ایان (۱۳۸۱)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد"، ترجمه حمید احمدی، تهران 
مهاجرنیا ( ۱۳۸۳)، طبقه متوسط جدید در ایران"، ماهنامه زمانه، ش24، شهریور ۱۳۸۳
 موسوی بجنوردی،سید محمد ( ۱۳۸۰) ، مقالات فقهی ، حقوقی ، فلسفی و اجتماعی ، جلد اول، تهران، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
هانتیگتون، ساموئل(۱۳۷۵)،  سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی،  ترجمه محسن ثلاثی،  تهران، انتشارات علم
 
Obrschall,A (1973) social conflict and social movements  Englewood cliffs, Nj, prentice-hall