ریشه‌های تاریخی ناسیونالیسم اقتصادی نوین در آمریکا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/cps.2019.4747

چکیده

این مقاله به تحلیل تغییرات در خط‌مشی سیاسی- اقتصادی آمریکا در دوره پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌پردازد. ناسیونالیسم اقتصادی تفکری است که اساس روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بر مبنای اصل توسعه زیرساخت‌های اقتصادی داخلی از طریق حمایت‌گرایی هوشمند تعریف می‌کند. گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی در برابر گلوبالیسم یکی از ویژگی‌های مهم دولت ترامپ بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که چرا آمریکا پس از به آغاز به کار دولت ترامپ به ناسیونالیسم اقتصادی گرایش یافته است. این مقاله برای پاسخ به سؤال از یک زاویه تاریخی وارد بحث شده است. فرضیه این است که ناسیونالیسم اقتصادی نوین ریشه عمیقی در گذشته تاریخی آمریکا از شرایط دوره جنگ استقلال و پس از آن دارد. ظهور آن در سال‌های اخیر نتیجه پیروزی جریانی است که خواهان بازگشت کشورشان به سنت‌های سیاسی-اقتصادی قبل از جنگ جهانی دوم است. ناسیونالیسم اقتصادی در سال‌های بین استقلال آمریکا و جنگ جهانی دوم به صورت گفتمان غالب در این کشور عمل می‌کرده است. این مقاله از روش تاریخی-تحلیلی استفاده می‌کند و برای تأیید فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده‌های معتبر تاریخی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Roots of America's New Turn to Economic Nationalism

نویسنده [English]

  • Abdollah Ghanbarloo
Associate Professor in the Dept. of Politics and International Relations, IHCS
چکیده [English]

This paper deals with the new changes in the economic and political policies of the US in the Donald Trump era.Economic nationalism refers to an ideology that favors smart protectionism over free market system in order to strengthen internal economic infrastructures. Rising of economic nationalism against globalism has been one of the main characteristics describing the Trump administration. The question is, why the US government has been returning to economic nationalism during the Trump era. The current economic nationalism has historical origins reaching back to America's War of Independence in the 18th century. It flourished during the 19th century and remained until the 1940s. There are many signs of American economic nationalism until the outbreak of World War II in spite of the first wave of globalization in the late 19th century. Donald Trump's election victory shows the fact that advocates of the return to American economic nationalism have been surprisingly growing during the last decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • economic nationalism
  • Donald Trump
  • protectionism
  • isolationism
  • globalism
  • international institutions
ترامپ، دونالد جی. (1396) آمریکای مفلوک: چگونه عظمت را به آمریکا برگردانیم، ترجمه محمدحسین اسماعیل زاده، تهران: سرایش.
قنبرلو، عبداله (1395) اقتصاد سیاسی بین‌الملل: نظریه‌ها، مسائل، تحولات،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کالاهان، پاتریک (1387) منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه‌های نقش جهانی آمریکا، ترجمه داود غرایاق زندی، محمود یزدان‌فام، و نادر پورآخوندی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کگلی، چارلز دبلیو. و اوجین آر. ویتکف (1382) سیاست خارجی آمریکا: الگو و روند، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
لیست، فردریک (1372) نظام ملی اقتصاد سیاسی، ترجمه ناصر معتمدی، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
نقیب‌زاده، احمد (1387) تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل: از پیمان وستفالی تا امروز، چاپ پنجم، تهران: قومس.
 
Aggarwal, Shivali (2016) “Economic Nationalism and Its Future Prospects” International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 6, No. 1, 91-98.
Bickham, Troy O. (2012) The Weight of Vengeance: The United States, the British Empire, and the War of 1812, Oxford and New York: Oxford University Press.
Cohen, Stephen D. et al. (2003) Fundamentals of U.S. Foreign Trade Policy: Economics, Politics, Law, and Issues, 2nd edn., Colorado and Oxford: Westview.
Frieden, Jeffry A. and David A. Lake (2000) “Introduction: International Politics and International Economicsˮ Jeffry A. Frieden and David A. Lake, eds., International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, 4th edn., London and New York: Routledge.
Gardner, Sarah (August 11, 2017) “From Hamilton to Trump: The U.S. Has a Long History of America-First Policies” Market Place, Retrieved January 5, 2019, from: www.marketplace.org/2017/08/11/world/trade-stories-globalization-and-backlash/why-american-protectionism-still-rings.
Gilpin, Robert (1987) The Political Economy of International Relations, Princeton, NJ: Princeton University Press
Heilperin, Michael A. (1960) Studies in Economic Nationalism, Geneva and Paris: Librairie E. Droz/ Librairie Minard.
Kindleberger, Charles P. (June 1981) “Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides” International Studies Quarterly, Vol. 25, No. 2, 242–254.
Narlikar, Amrita (2005) The World Trade Organization: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.
Pryke, Sam (2012) “Economic Nationalism: Theory, History and Prospects” Global Policy, Vol. 3, No. 3, 281-291.
Przystup, James J. (April 2009) “The United States and the Asia-Pacific Region: National Interests and Strategic Imperativesˮ Strategic Forum, No. 239, 1-5.
Rapley, John (2007) Understanding Development: Theory and Practice in the Third World, 3rd edn, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
Sargent, Daniel (August 2017) “American Foreign Economic Policy” Oxford Research Encyclopedia of American History, Retrieved January 1, 2019, from: http://oxfordre.com/americanhistory/abstract/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-52.
Skidelsky, Robert (1992) John Maynard Keynes, Vol. 2: The Economist as Savior, 1920-1937, Basingstoke: Macmillan.
Spannaus, Andrew (April 13, 2017) “Roots of Trump’s ‘Economic Nationalism’” Consortiumnews.com, Retrieved may 5, 2018, from: https://consortiumnews.com/2017/04/13/roots-of-trumps-economic-nationalism