بررسی روشمندی ظهور فلسفه سیاسی در آثار اولیه سینمای ایران در دوران پهلوی اول (1306-1320)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

سینما به سبب ماهیت جمعی و ارتباطش با صنعت، ثروت، مخاطب و قدرت، مهم ترین هنر قرن جدید به شمار میرود که می تواند ماهیت فلسفه سیاسی زمانه را در خودش منعکس سازد، نسبت به آن واکنش نشان دهد و با مشاهده تز و آنتی تزهای تولید شده میان فلسفه سیاسی ترویجی قدرت و واکنش سینما، سناریوهای احتمالی و پیش روی جامعه و قدرت را پیش بینی نمود. قدرت برای ترویج و حتی مقابله نیازمند فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی، خط کش حدود قدرت است. در واقع قدرت برای تعریف خودش از فلسفه سیاسی بهره میبرد. مقاومت نیز برای تحدید و حتی تغییر و براندازی قدرت از فلسفه سیاسی خودش بهره می برد. سینما نیز که با تحریک قوه خیال، احساسات را به سالن تاریک سینما می کشاند و واکنشهای عاطفی و عقلانی را بر می انگیزاند و خودآگاه و ناخودآگاه واکنش موافق و یا مخالف قدرت را در فیلم بروز و ظهور میدهد. در این پژوهش تلاش شده است تا روشمندی احصا فلسفه سیاسی در مضمون آثار دهه اول سینمای ایران به بحث گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A methodical study of the emergence of political philosophy in the early film of Iranian cinema in the first Pahlavi era

نویسندگان [English]

  • Reza Davari 1
  • mohammad sajad najafi 2
1 U.Tehran
2 political science phd
چکیده [English]

Political philosophy seeks to think about power at a time when the most ideal conditions for interaction between the people and sovereignty are established, and that ideals will be different for every society, culture and history. Cinema, as the most industrial art of the new century, is an art that simultaneously requires people and powers to survive. Cinema is dependent on the box office for life and relies on powers to build and display it.
From this point of view, no artist as much as cinema is capable of the emergence of elements of political philosophy. Cinema is an art that is heavily influenced by the underlying texts of society, and what lies within the inner layers of its art can reflect the mysteries of the political philosophy of the day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Philosophy
  • Cinema
  • Monographism
  • Semiotics
  • Hermeneutics of Art