بازیگران قدرت، تدبیر امور جهانی و جوامع مدنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در دوران معاصر، همه صحنه های زندگی اعم از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست تحت تأثیر کنش و واکنش های ویژه ای قرار گرفته است. حاکمیت دولتها بتدریج کمرنگ، ارتباطات، رقابت، همنوایی و همشکلی بسیار گسترده شده است. بررسی ویژگیهای دوران معاصر و واکنش های مربوطه، ضرورت فهم و درک جدید همه عرصه‌های زندگی را اجتناب ناپذیر می نماید چرا که همه این عرصه‌ها در این کنش و واکنش جدید تغییرات شگرفی پیدا نموده‌اند. در شرف‌نگری این کنش و واکنش‌ها سؤالاتی چند جلب توجه میکند از جمله اینکه نقش بازیگران قدرت جهانی در این عرصه جدید چگونه است؛ کنش و واکنش‌های محسوس بویژه غیر محسوس ایشان به چه صورت میباشد و بالاخره در این کنش و واکنش‌ها تدبیر امور جهان چگونه رقم میخورد؟ هدف اصلی در این مقاله فهم و تحلیل این فرآیند و کنش های مذکور و پاسخ به سؤالات مطروحه فوق بویژه با تمرکز بر روشهای نامحسوس تدبیر امور جهان و از طریق جوامع مدنی میباشد. در این مقاله سعی شده با بررسی شناخت کلی جهانی شدن و نظریه‌های مربوطه و استفاده از آمار و داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها به این مهم پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power actors, Global governance and civil societies

نویسنده [English]

  • Kiamars Jahangir
Political science Department, Law&Political science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the contemporary age, all scenes of life including economy, society, culture and politics are influenced by special interactions. Sovereignty of states declines gradually and communications, competition, conformity and isomorphism have been very broad. Surveying the contemporary age features and the relevant reactions can make the necessity of new understanding and comprehending the entire arenas of our life inevitable and unavoidable because the whole of this arena has dramatically changed in such action and reaction. There are some questions which attract our attention in the process of deeply looking at such action and reaction including that how is the role of global power actors in such modern and novel arena. How can be the tangible actions and reactions especially the intangible actions and reactions of them and finally how the world affairs management can be implemented and accomplished in the process of such actions and reactions? The main objective in such essay is to understand and analyze the foregoing process and the said actions and answering to the afore-said raised questions in particular with concentration on the Global Imperceptible governance and by civil societies. In this Article will have been trying to response to this important with surveying the general recognition Globalization and the relevant theories and then using the statistics and data and also analyzing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Development of communication
  • multinational companies
  • civil societies
  • Governance networks
  • Global Imperceptible governance