میدان سیاست در توئیتر فارسی؛ تحلیل کنشگری سیاسی همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: نقش مهم توئیتر در رویدادهای سیاسی- اجتماعی در سالهای اخیر باعث شده تا محققان تلاش کنند این نقش را تبیین کنند. در این مقاله، ایده میدان سیاست در توئیتر فارسی را مطرح می کنیم که بر اساس نظریه میدان پیر بوردیو بنا شده و با مفصل بندی نظریه روایت و مفاهیم همگان شبکه ای و قالب بندی شبکه ای تلاش می کند تا کنشگری سیاسی در توئیتر را شناسایی و تحلیل کند. رویکرد تحلیلی تحقیق نیز ترکیبی از روش تحلیل محتوای مردمنگارانه و تحلیل گفتمان انتقادی رسانه های اجتماعی بود. نمونه تحقیق نیز شامل 10416 توئیت از کاربران موثر در همگان های شبکه ای توئیتر فارسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 می شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نزاع در میدان سیاست توئیتر فارسی بیشتر معطوف به جدل های انتخاباتی و مناقشات مربوط به ایام انتخابات است. در واقع، میدان سیاست در توئیتر فارسی بیش از آنکه محلی برای نزاع بر سر تعریف ارزش های جدید برای پی ریختن یک میدان دیگرگون یا به چالش کشیدن ارزش های پذیرفته شده و بنیادین میدان باشد، محلی برای استفاده از ارزشهای موجود برای تفوق بر رقیب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decoding political field on Persian Twitter: Analyzing political activism by Iranian users during Iran’s 2017 presidential election

نویسنده [English]

  • Hossein Kermani
PhD in Communication Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

In this study, I propose the idea of political field on Persian Twitter. Based on Bourdieu’s field theory, I argue that political activism on Twitter caused the emergence of an imaginary field on this microblogging network. Analyzing political field on Persian Twitter could help us to reach a better understanding of Iranian users’ political participation and activism. In order to do this, I combined social network analysis, ethnographic content analysis and social media critical discourse study approach. The research sample was consisted of 10416 tweets of the 150 most influential users in three networked publics which were collected during Iran’s 2017 presidential election. Results showed that the struggle on power on Persian Twitter is mainly about everyday matters and election-related debates. Moreover, political field on Persian Twitter is not a site for challenging hegemonic values and producing new ones, it is a sphere to use existed values to overcome political rivals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political field
  • Twitter
  • Social media
  • Political activism
  • Iran