رابطه گفتمان انقلاب اسلامی و هویت ایرانی اسلامی؛ بر پایه ی الگوی نظری اراده معطوف به هویت؛ با تکیه بر میزان اثرگذاری کتب درس انقلاب اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران.

2 استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانس و مطالعلا فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/cps.2020.26444.2284

چکیده

هدف: محققان در پژوهش حاضر به بررسی موانع تأثیرگذاری دروس معارف بر دانشجویان ـ با درنظر گرفتن عامل حقارت اجتماعی و بحران هویت ـ پرداختند ومیزان ارتباط دروس معارف با عوامل مذکور را سنجیدند. روش: روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی، در بخش نظری به شیوۀ بررسی نظریات روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی، بصورت اسنادی وکتابخانه‌ای و در بخش کمّی، توصیفی (از نوع پیمایشی) است؛ که بر اساس نمونه‌گیری احتمالی،250 نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد تهران مرکز ـ بصورت مساوی دختر و پسر ـ به شیوۀ هدفمند و با استفاده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌ها: موانع تأثیرگذار بر دروس معارف، شامل سه بعد: 1. ضعف در هویت‌سازی (عدم توجه به نیازسنجی و الگوی حقارت اجتماعی)، 2. ضعف در ارزش‌گذاری و اقناع مخاطب، 3. ضعف در نوآوری و جذابیت، بوده؛ که برای هرکدام پیشنهاداتی ارائه شده است. نتیجه‌گیری: توجه به نیازمندی‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی، نوآوری‌ و خلاقیت در چارچوب اندیشه‌ها و ارزش‌های اسلامی، ارزش دادن به علوم انسانی بومی و تقویت بینش دانشجویان و محققان؛ استقبال از رویکردهای نوین در تدریس دروس معارف؛ می‌تواند موانع تاثیرگذاری دروس معارف بر دانشجویان را کم‌رنگ سازد.

واژگان کلیدی:
دروس معارف؛ حقارت اجتماعی؛ هویت ملی؛ روانشناسی اجتماعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The correlation between Islamic Revolution Discourse and Iranian Islamic Identity - Based on the Theoretical Model of Identity-Based Will - Based on the Effectiveness of Islamic Revolution Textbooks

نویسندگان [English]

  • Mostafa Najafi 1
  • Farhad Ziviyar 2
1 PhD student in Political Science Department, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Science Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study investigates the barriers to the impact of education courses on students considering social inferiority factor and identity crisis and assesses the relationship between education courses and the mentioned factors.
Method: The method used in this combined research is theoretical in the way of studying social and sociological theories in the form of documents and libraries and in the quantitative section is descriptive (survey type). Based on probability sampling, 250 students from different universities The Tehran Azad Center - both boys and girls - were tested in a targeted manner using a questionnaire. Findings: Barriers affecting education courses include three dimensions: 1. Weakness in identity building (lack of need assessment and social inferiority model), 2. Weakness in audience evaluation and persuasion, 3. Weakness in innovation and attractiveness, which are for each Suggestions have been made. Conclusion: Paying attention to psychological and sociological needs, innovation and creativity within the framework of Islamic ideas and values, valorizing the native humanities and reinforcing the insights of students and researchers; Make.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Islamic Revolution Textbooks"
  • "Social Inferiority"
  • "National Identity"
  • "Social Psychology"
  • "Effectiveness"