نقش جامعه‌پذیری سیاسی و کارگزاران آن در میزان وفاداری سیاسی شهروندان، مطالعه موردی: شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، شهر اردکان، ایران

2 استادیار گروه معارف، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله نقش جامعه‌پذیری سیاسی و کارگزاران آن در میزان وفاداری سیاسی شهروندان است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال شهر اصفهان به تعداد 2243249 نفر در سال 95 می‌باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای پردازش داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین جامعه‌پذیری سیاسی و کارگزاران آن با میزان وفاداری سیاسی شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. بر اساس یافته‌های به دست آمده، بین نقش خانواده (42/0r= )، نظام آموزشی (33/0r= )، همسالان (37/0r= )، رسانه‌های جمعی (42/0r= )، احزاب سیاسی (30/0r= ) و دینداری (80/0r= ) با میزان وفاداری سیاسی شهروندان رابطه‌ی معناداری وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیرهای دینداری (514/0=Beta)، اثربخشی سیاسی (265/0=Beta)، وقایع سیاسی (297/0=Beta)، احزاب سیاسی (199/0- =Beta)، آگاهی سیاسی (069/0=Beta) و نظام آموزشی (060/0- =Beta) وارد معادله شده و در مجموع 774/0 از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند (774/0=R²). می‌توان استدلال کرد که این متغیرها در میزان وفاداری سیاسی افراد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of political socialization and its agents in the political loyalty of citizens Case study: Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Nejat Mohammadifar 1
  • Mohsen Nasr Esfahani 2
1 Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Payame Noor University,, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this article is the role of political socialization and its agents in the amount of political loyalty of citizens, which was done by survey method and using questionnaire tools. The statistical population of the study is citizens over the age of 18 in Isfahan with 2243249 people in 2016. The sample size was 384 with the Cochran's formula, which was selected by stratified random sampling. SPSS software was used to process the data. The results of the data analysis show that there is a significant relationship between political socialization and its agents and the amount of political loyalty of citizens. Based on the findings, between the role of family (r = 0.42), educational system (r = 0.33), peers (r = 0.37), mass media (r = 0.42), political parties (r = 0.30) and religiosity (r = 0.80) has a significant relationship with the level of political loyalty of citizens. The results of regression coefficient show that the variables of religiosity (Beta = 0.514), political effectiveness (Beta = 0.265), political events (Beta = 0.297), political parties (Beta= -0.199), political awareness (Beta = 0.069) and the educational system (Beta = -0.060) entered the equation and explained a total of 0.774 of the dependent variable variance (R² = 0.774). It can be argued that these variables play a very important role in the degree of political loyalty of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Loyalty
  • Political socialization
  • family
  • mass media
  • Religion
  • Political Parties