توسعه یافتگی سیاسی از منظر سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد( با رویکرد اسلامی-ایرانی) مطالعه موردی شهر شیراز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

چکیده:
پیش‌شرط توسعه سیاسی و کارآمدی حکومت‌ها به سرمایه اجتماعی هر کشوری برمی‌گردد. سرمایه اجتماعی به عنوان پیوندها و هنجارهای مشترک و تعمیم اعتماد اجتماعی در سطح خرد و کلان نه تنها عامل تسهیل امور برای افراد و گروه‌هاست بلکه عامل مهم در شناسایی جامعه سیاسی نیز می‌باشد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی و شناساندن جایگاه سرمایه اجتماعی و عنصر سازنده آن یعنی اعتماد، در رسیدن به توسعه سیاسی با نگاه بومی(اسلامی-ایرانی) در ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق؛ توسعه ای- کاربردی و روش تحقیق؛ آمیخته(کمی- کیفی)، ابزار تحلیل؛ مبتنی فیش برداری و پیمایش می باشد. جامعه آماری شهروندان شهر شیراز با حجم نمونه 283 نفر به صورت تصادفی ساده می باشد. اندازه گیری پایابی داده ها با آلفای کرونباخ 810/0 و در محیط نرم افزار spss20 و نرمال بودن توزیع داده ها نیز با آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و روایی محتوا نیز توسط اساتید تایید شد. نتیجه کلی پژوهش بر این است که رابطه مستقیم و معنا داری بین سرمایه اجتماعی با مولفه اعتماد و توسعه سیاسی با رویکرد بومی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political developed from the perspective of social capital, with an emphasis on trust (with the approach of the Iranian - Islamic) Case Study of city Shiraz

نویسندگان [English]

  • mohammadreza damiri 1
  • seyyed Mostafa abtahi 2
1 Ph.d.student Political science, Faculty of Law and Political Science, University of Science and Research, Tehran, Iran
2 Assistant Professor,, Department of Political Science, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
the precondition for political development and social capital of every country goes to the effectiveness of government. The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and social capital and political development and introducing the element manufacturer's confidence in achieving political development with a native look (Islamic Irani) in Iran. Current research in terms of research, e-applications development and research methodology; mixed (quantitative-qualitative), analytical instruments, navigation is taking notes. The population of citizens of the city with a sample size of 283 people is randomly. The results of the study is significant direct relationship between social capital and trust component and endemic political development approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital
  • Political Development
  • the Iranian Islamic model
  • Trust
  • Shiraz