ارزیابی سیاست ضد ایرانی «غرب»؛ رویکردی امنیتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع

چکیده

چکیده
طرح گفتمان ایجابی در حوزة مطالعات امنیتی به اصلاح دیدگاه‌های امنیتی و ارتقای آن‌ها منجر شد. به‌گونه‌ای‌که ارزیابی امنیتی را، از تهدیدشناسی صرف پدیده‌ها، به فعالیتی‌ جامع و مشتمل بر شناسایی «فرصت‌ها و تهدیدها» تبدیل کرد که برای طراحی راهبردهای امنیتی به‌مراتب مناسب‌تر و مؤثرترند. نویسنده، در نوشتار حاضر با پرسش از «ارزیابی امنیتی غرب»، مجموعة تهدیدهای ناشی از عملکرد غرب درقبال جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است و با استفاده از گفتمان ایجابی امنیت، به شناسایی محورهای امنیتی اصلی در مناسبات غرب با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و پنج مؤلفۀ اصلی را معرفی کرده است که عبارت‌اند از فرصت ـ تهدید‌های غرب در حوزه‌های «امنیت و هویت»، «امنیت و کارامدی»، «امنیت و بوروکراسی»، «امنیت و اخلاق»، و «امنیت و انسانیت». از تحلیل مؤلف بر‌می‌آید که، به‌رغم اهتمام غرب به تهدیدسازی برای ایران، به‌سبب مبادی معتبر نظام اسلامی شکل‌گیری فرصت‌های ممکن مشابه در محورهای مذکور برای ایران فراهم می‌شود. ازسوی دیگر، در‌حالی‌که اهتمام اصلی غرب به تولید تهدیدهای نرم‌افزاری است مزیت نسبی ایران نیز در حوزة مقابلۀ نرم‌افزاری است. بنابراین، توان و امکان مدیریت این تهدیدها و امنیت‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Evaluation of the "West": an Iranian Approach

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhari
چکیده [English]

Introduction of a positive discourse in the field of security studies led to correction and elevation of security views so that security evaluation changed from the mere "knowledge of threats" to some comprehensive activity which includes the recognition of "opportunities and threats" and is much more suitable and influential for designing security approaches. Having questioned about "security evaluation of the West", in the present writing, the author has posed questions about opportunities-threats resulted from the West's functions for the Islamic Republic of Iran. Using the positive discourse of security, the author has proceeded to recognize main security lines in the relations between the Islamic Republic of Iran and the West. In this regard, he has introduced five main components which are as follows: opportunities-threats of the West in the fields of "security and identity", "security and efficiency", "security and bureaucracy", "security and morality", and finally "security and humanity". The analysis made by the author suggests that, in spite of attempts made by the West to create threats against Iran and because of the firm foundations of the Islamic Republic of Iran, we find similar actual and potential opportunities for Iran along the above lines. On the other hand, while main attempts made by the West are to create soft threats against Iran, the relative advantage of Iran lies in the field of soft encounter. Thus, potential of managing such threats and creating security for the Islamic Republic of Iran is assessed to be very high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: the West
  • the Islamic Republic of Iran
  • security
  • hard power
  • soft power
  • positive security
  • negative security