بررسی روش و چهارچوب اصولی‌گری نظریه‌ای روش‌شناسانه در اندیشة محمدحسین نائینی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده
تحقق و شکل‌گیری یک نظریه مستلزم انطباق با مصداق و مصداق‌های بیرونی است. ازآن‌جاکه نائینی در اندیشه‌ورزی و تولید اندیشه موفق و قوی ظاهر شده و ابتکار او در تولید اندیشة جدید به‌نوعی منحصربه‌فرد است، تعیین چهارچوب و روش کاری وی، درقالب یک نظریه، موضوع این مقاله است. در این مقاله به روشی که نائینی از آن بهره گرفته است می‌پردازیم که می‌تواند مبنای نظریه‌ای روش‌شناختی باشد و آن تسهیل‌کنندة تولید اندیشه‌ورزی است؛ یعنی رسیدن به روش و نظریه‌ای برای اندیشه‌ورزی مناسب با استناد به سبک کار نائینی که مبنای این نوشتار است. این چهارچوب و نظریه «اصولی‌گری» نام دارد؛ اصولی‌گری چهارچوب و نظریه‌ای است که بر کلیت آرای نائینی بار می‌شود. به این معنا که با رجوع به آرا و سبک تدوین و تولید دیدگاه‌های نائینی می‌توان این چهارچوب را استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Methodology and Framework of Principalism as a Methodological Theory in Ideas of Muhammad Hasan Na'ini

نویسنده [English]

  • Abdolrahman Hasanifar
چکیده [English]

For a theory to be formed, correspondence to external instance(s) is required. Since Na'ini is a powerful and successful thinker producing ideas and thoughts, and his innovations to produce new ideas are somehow unique, the present article tries to infer the framework within, and the methodology according to which, he works. The present article claims that Na'ini has employed a methodology which may be taken as a basis for a methodological theory which, in turn, facilitates thinking; in other words, attaining a methodology and theory for suitable thinking based on Na'ini work is the basis of the present writing. This framework (theory) is called principalism. Principalism is a theory which covers all Na'ini's ideas; in other words, if ideas of Na'ini and the methodology according to which his ideas have been formulated and produced are referred to, this framework may be inferred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: principalism
  • Na'ini
  • production of theory
  • thinking