ارتباطات سیاسی در ایران: فراتحلیلِ مقاله‌های علمی موجود

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی دکتری علوم ارتباطات

2 استادیار علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
این پژوهش که به روش «فراتحلیل» انجام شده است زمینه‌ها، حوزه‌ها، روندها، و موضوعات مرتبط با قلمروی میان‌رشته‌ای «ارتباطات سیاسی» را، با استفاده از مقاله‌های چاپ‌شده در نشریات معتبر علمی کشور در بازة زمانی 1380 - ۱۳۸9، بررسی و تحلیل می‌کند.
جامعة آماری پژوهش حاضر مقالات مندرج در نشریات علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی در حوزة ارتباطات و علوم اجتماعی را شامل می‌شود. این نشریات و مراکز انتشار آن‌ها عبارت‌اند از: فصل‌نامة نامة علوم اجتماعی و دوفصل‌نامة نشریة جهانی رسانه (دانشگاه تهران)، فصل‌نامة علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی)، فصل‌نامة پژوهش‌های ارتباطی (مرکز پژوهش‌های صدا و سیما)، و فصل‌نامة رسانه (مرکز مطالعات و توسعة رسانه‌ها).
حجم نمونة این پژوهش شامل همة مقالات چاپ‌شده در زمینه‌های متنوع ارتباطات سیاسی است که به روش نمونه‌گیری «تمام‌‌شماری» انتخاب و به‌صورت جداگانه کدگذاری و تجزیه و تحلیل شده‌اند.
به‌منظور فراتحلیلِ مقاله‌های علمی فارسی موجود در زمینة ارتباطات سیاسی در ایران، فرم مخصوصی با عنوان «فرم جامع تلخیص و استخراج اطلاعات مقاله‌های ویژة فراتحلیل» تهیه شد که حاوی پرسش‌ها و مقولاتی درخصوص «مضمون و محتوای اصلی»، «چهارچوب مفهومی»، و «روش تحقیق» مقالات مذکور بود.
نتایج پژوهش بیان‌گر توجه اندک پژوهش‌گران علوم ارتباطات به قلمروی نوظهور و میان‌رشته‌ای ارتباطات سیاسی است. هم‌چنین دو مضمون «انتخابات» و «مشارکت سیاسی» بیش‌ترین فراوانی را در میان پژوهش‌‌های انجام‌شده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Communications in Iran A Meta-Analysis of the Existing Scientific Articles

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdollahinejad 1
  • Hossein Afkhami 2
چکیده [English]

Made in a meta-analytical way, the present article analyzes and evaluated grounds, fields, trends, and subjects of the interdisciplinary field of political communications in Iran based on the relevant articles published by authentic scientific journals (in the period between 1380/2001 and 1389/2010).
The statistical society of the study consists of the articles published by scientific (scientific-research or scientific-promotional) journals in the field of communications and social sciences in Tehran University (Social Sciences Quarterly and Media International Bi-Quarterly), Allameh Tabatabai University (Social Sciences Quarterly), Research Center of Radio-TV (Communication Research Quarterly), and Center for Studying and Developing Media (Media Quarterly) in the above period.
The sample taken for the present study covers all articles published in various fields of political communications selected through a full-enumerating method from among their articles. Articles selected have been separately coded and analyzed.
To make a meta-analysis of the existing Persian scientific articles in the field of political communications in Iran, a special form called "the all-covering form for summarization and extraction of data from articles selected for meta-analysis" was elaborated. Questions and issues to which attention has been paid in this form are as follows: "the main content", "conceptual framework" and "methodology of research".
The results of the study show that the researchers in the field of communications do not pay so attention to the new-emerged and interdisciplinary field of the political communications. Also, in terms of the contents discussed in the studies made in this field in Iran, elections and political participation are of the greatest frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: political communications
  • Meta-analysis
  • Persian articles
  • Iran