شناسایی و تحلیل پیشران های تاثیرگذار بر آینده مشارکت سیاسی در ایران و سناریوهای پیش رو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، (نویسنده مسؤل)

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

3 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

مشارکت سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار یکی از ارکان اساسی حکمرانی و تعیین جهت-گیری‌های کلی به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که ثبات و پایداری سیستم سیاسی و گذرموفق از بحران‌های سیاسی که ممکن است نظام‌های سیاسی با آن مواجه شوند درگرو انتخابات، میزان مشارکت مردم و نتایج حاصله از آن است. پژوهش پیش روی با رویکرد آینده-پژوهانه در پی پاسخگویی به این پرسش است که پیشران‌های اساسی و تاثیرگذار بر آینده مشارکت سیاسی در ایران کدام است و بالطبع چه سناریوهایی می‌توان برای آینده مشارکت سیاسی در ایران ترسیم کرد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، در مرحله اول از پرسشنامه دلفی به تعداد 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی انتخاب گردیدند، پس از تکرار دلفی و اجماع خبرگان از میان 30 پیشران شناسایی شده تعداد 15 پیشران اصلی و اثرگذار به انتخاب خبرگان تعیین گردید.در مرحله دوم پس از دریافت نظر خبرگان و ارزش‌گذاری عددی پیشران ها و وزن‌دهی به آن‌ها در جدول تحلیل متقاطع با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک داده‌ها تحلیل و سناریوها ترسیم گردیده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که سناریوی سوم، مشارکت سیاسی سازمان دهی شده می‌تواند محتمل‌ترین سناریو از میان سناریوهای موجود باشد. این امر ضرورت اتخاذ سیاست‌های کلان و راهبردی به منظور تحقق شرایط ایده‌آل و حرکت به سمت سناریوی دوم و حتی اول را ایجاب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analyzing the future drivers of political participation in Iran and the scenarios ahead

نویسندگان [English]

  • Malihe Ramezani 1
  • Ayob nikunahad 2
  • Mohammad rahim Eivazi 3
1 ph.D of Political Science, Isfahan university, (corresponding Author)
2 ph.D student in Islamic revolution studies, shahed university
3 Full Professor , Departement of political science shahed university
چکیده [English]

Political Participation in democratic political systems are one of the basic pillars of governance and determining the general orientation. In such a way that the stability of the political system as well as the successful passage of political crises that political systems may face depends on the elections, the level of people's participation and its results. Given the importance of the issue, theis research with a futuristic approach seeks to answer the question of what are the main drivers and influences on the future of Political Participation in Iran and, of course, what scenarios can be drawn for the future of Political Participation in Iran? To answer this question and identify the drivers, in the first stage, the Delphi questionnaire was used and 10 academic and executive experts were selected to answer. After Delphi and the consensus of experts, among the 30 identified drivers, 15 main and effective drivers were selected by experts. In the second stage, after receiving the opinion of experts and numerical evaluation of the drivers and weighing them, in the cross-sectional analysis table of the drivers, using Mick Mac software, the data were analyzed and scenarios were drawn

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Future of Elections
  • Islamic Republic of Iran
  • scenariowriting
  • political participation