بررسی تعامل سازمان ناتو وترکیه در منطقه قفقاز (بحران قره باغ)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین الملل. دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان

2 دکتری روابط بین الملل. دانشگاه اصفهان

چکیده

در پی فروپاشی شوروی و خارج شدن قفقاز از بایگانی مناطق استراتژیک جهان رقابت های شدیدی بین بازیگران منطقه ای و بین المللی برای نفوذ در منطقه شکل گرفت اما کنار این رقابت ها، روندهایی از تعامل نیز بین این بازیگران مشاهده می شود و فرصت مناسبی برای اتحاد استراتژیک بین بازیگران فرامنطقه ای چون غرب و منطقه ای چون ترکیه ایجاد شده است. وجود منافع مشترک بین ترکیه و غرب، زمینه ی وابستگی متقابل ترکیه و غرب را فراهم نموده است.
از آنجا که آمریکا منافع خود را در قالب ناتو به منصه ی ظهور می گذارد تصمیم گرفت در راستای پاسخ به تغییر محیط بین الملل برای ایفای نقش فعال درساختار بین الملل اهداف و رویکرد خود را تغییر دهد و مفهوم جدید استراتژیک برای خود تعریف کند . در این رویکرد جدید ناتو به دنبال مدیریت بحران ها و گسترش نفوذ خود به شرق (منطقه قفقاز ) می باشد. در این راستا با قرار گرفتن خود در کنار ترکیه و ایفای نقش در بحران قره باغ به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه قفقاز و درحمایت از موضع گیری ترکیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating NATO-Turkey Interaction in the Caucasus Region (Nagorno-Karabakh Crisis)

نویسندگان [English]

  • ghasem rezaie 1
  • khadijeh sanaeianzadeh 2
1 PhD in International Relations. Isfahan Azad University, Khorasgan Branch
2 PhD in International Relations. University of Esfahan
چکیده [English]

Following the collapse of the Soviet Union and the withdrawal of the Caucasus from the archives of the world's strategic regions, fierce rivalries arose between regional and international actors for influence in the region. A strategy has been created between trans-regional actors such as the West and regions such as Turkey. The existence of common interests between Turkey and the West has paved the way for the interdependence of Turkey and the West.
As the United States pursues its interests in the form of NATO, it decided to change its goals and approach in response to the changing international environment to play an active role in the international structure and to define a new strategic concept for itself. In this new approach, NATO seeks to manage crises and expand its influence to the east (Caucasus region). In this regard, by standing by Turkey and playing a role in the Nagorno-Karabakh crisis, it seeks to increase its influence in the Caucasus region and to support Turkey's position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasus
  • Crisis
  • Nagorno-Karabakh
  • NATO
  • Turkey
  • Strategic Alliance