شناسایی پیشران فعالیت های حزبی در ایران آینده با استفاده از نرم افزار MIC MAC

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شهر اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شهر اصفهان.

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شهر اصفهان

10.30465/cps.2021.37132.2822

چکیده

حزب در جوامع سیاسی غرب به عنوان یکی از نهادهای مدنی از عهده کارویژه هایی که برای آن تعیین شده برآمده است اما در ارتباط با کشور ایران، احزاب به دلائل گوناگون نتوانسته اند نقش مهمی در تحولات سیاسی جامعه و تحکیم دموکراسی ایفا نمایند. پزسش اصلی این است که؛ مهمترین پیشران های تأثیرگذار بر فعالیت احزاب سیاسی در ایران در در شرایط فعلی و لاجرم در آینده کدامند؟ پاسخ به این سوال، با کاربست گام های چهارگانه روش شناسی شامل: 1. شناسایی پیشران های اولیه از طریق کاوش در ادبیات پژوهش .2رتبه بندی پیشران ها توسط خبرگان از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 3. برگزاری پنل خبرگان برای شناسایی اثرات متقابل پیشران ها 4. تحلیل های آماری و نرم افزاری ماتریس اثرات متقابل از طریق نرم افزار میک مک انجام شد. یافته ها نشان می دهد برخلاف تصور بسیاری که جناح های سیاسی را تأثیرگذارترین پیشران در عملکرد احزاب سیاسی ایران می دانند نبود تربیت سیاسی، وجود آمریت و خودمداری در فرهنگ سیاسی کشور، فقدان پایبندی به قانون و فرهنگ مدارای سیاسی در کشور، شکلگیری و تداوم بینش مطلق انگاری در فرهنگ سیاسی کشور مهمترین پیشران هایی هستند که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در تعامل با سایر پیشران ها دارند بر عرصه تحزب دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers of party activities in the future Iran Using MIC MAC software

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hemmati 1
  • Hossein Masoudnia 2
  • Amir Masoud Shahramnia 2
  • Ali Alihosseini 3
1 PhD Student in Political Sociology, Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan.
2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan.
3 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

The party in the political societies of the West as another non-civic of the other functions for which it has been chosen, but in relation to Iran the parties can not play for various reasons and play an important role in the political transformation of society and the consolidation of democracy. Give. The main remedy is that; What are the most important drivers influencing the activities of political parties in Iran in the current situation and inevitably in the future? The answer to this question, using the four steps of the identification method, includes: 1. Identifying its propellants by exploring the research literature. 2. Ranking by advances by experts through exploratory actual analysis 3. 3. Announcing Panel of experts to identify the interactions of propellants 4 Statistical and software analysis of matrix interactions through Mick software. The findings show that on the contrary, imagine that it has affected the political faction and already exists in the performance of Iranian political parties, but the existence of authority and self-government in the country's political culture, lack of adherence to law and political culture in the country, The formation and continuation of insight. Absolutism in the political culture of the country are the most important drivers that have the most impact and have influence in interaction with other drivers that are available in the field of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حزب
  • پیشران
  • آِینده
  • میک مک
  • ایران