چالش‌ها و راهبردهای دولت الکترونیک در راستای تحقق دموکراسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.30465/cps.2022.40408.2978

چکیده

دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آن‌ها را در فرآیندهای دموکراتیک می‌شود و این امر در تحقق حقوق و آزادی ها، ساختار و کارکرد نهادهای حکومت و نهایتاً در هنجارها برای حاکمیت دولت قانون مدار که در آن تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب و نظارت پذیری با استفاده از دولت الکترونیک تسهیل و بسیار شفاف خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی این موضوع را بررسی می کند.

دولت الکترونیک می‌تواند با بکارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ساختاربندی خدمات در راستای تضمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت اثر بخش مردم و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی عمل کند، از این رو یکی از نتایج اجرای دولت الکترونیک و حکومت‌گری الکترونیک، خلق دموکراسی ‌باشد، ولی مهم‌ترین چالش‌ها در تحقق دولت الکترونیک می‌توان به نقض حریم خصوصی، یکپارچه سازی سامانه های فنی، تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد مسائل مربوط به عوامل انسانی، اندازه پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک، شکاف دیجیتالی، مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیکی، سواد الکترونیک پایین و فقدان برنامه منسجم در روند مطلوب آماده ســازی برای تحقق دموکراسی، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and strategies of e-government for democracy

نویسندگان [English]

  • Hassan Khosravi 1
  • Hassan Tayebi Tavakol 2
  • NaserAli Mansoorian 3
1 Ph.D in Public Law, Associate Professor of Law Department, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

E-government, with the aim of improving services to the people, causes more people to interact with the government and their participation in democratic processes, and this in the realization of rights and freedoms, structure and function of government institutions and ultimately norms for government governance. A rule of law in which limitation of power, observance of hierarchy and oversight using e-government will be facilitated and made very transparent.The method of the present research will be descriptive and analytical.

E-government can use new communication and information technologies to structure services in order to guarantee the fundamental rights of citizens and effective participation of people and civil society in the public decision-making process, so one of the results of e-government and governance Electronics, the creation of democracy, But the most important challenges in the realization of e-government can be the violation of privacy, integration of technical systems, change of technology and the need to revitalize issues related to human factors, the extent of acceptance of the culture of using e-government services, digital divide, participation He noted inadequate implementation of e-government, low e-literacy, and a lack of a coherent program in the process of preparing for democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-government
  • democracy
  • digital transparency
  • e-literacy
  • privacy