جایگاه ‌‌دیپلماسی ‌‌عمومی ‌‌در ‌‌سیاست ‌‌خاورمیانه‌ای ‌‌امریکا‌‌؛ ‌‌ با ‌‌تأکید ‌‌بر ‌‌دوران ‌‌اوباما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ‌‌استادیار ‌‌روابط ‌‌ ‌‌علامه ‌‌طباطبائی

2 ‌‌کارشناس ‌‌ارشد ‌‌روابط ‌‌بین‌‌‌الملل

3 ارشد ‌‌مطالعات‌منطقه‌‌‌ای ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌‌

چکیده

چکیده
مقالة ‌‌حاضر ‌‌با ‌‌طرح ‌‌این ‌‌سؤال ‌‌که ‌‌دیپلماسی ‌‌عمومی ‌‌در ‌‌سیاست ‌‌خاورمیانه‌‌‌ای ‌‌امریکا‌‌ ‌‌با ‌‌تأکید ‌‌بر ‌‌دوران ‌‌ریاست ‌‌جمهوری ‌‌اوباما ‌‌چه ‌‌جایگاهی ‌‌داشته ‌‌است، ‌‌این ‌‌فرضیه ‌‌را ‌‌مطرح ‌‌کرده ‌‌است ‌‌که ‌‌دیپلماسی ‌‌عمومی ‌‌در ‌‌سیاست ‌‌خارجی ‌‌امریکا‌‌ ‌‌در ‌‌قبال ‌‌خاورمیانه ‌‌همواره ‌‌اهمیت ‌‌خاصی داشته ‌‌است؛ ‌‌از ‌‌آن‌جایی که ‌‌میراث ‌‌سیاست ‌‌خارجی ‌‌دولت ‌‌بوش ‌‌برای ‌‌اوباما ‌‌وجهة ‌‌عمومی ‌‌بسیار ‌‌ضعیف ‌‌ایالات ‌‌متحده ‌‌در ‌‌میان ‌‌مسلمانان ‌‌و ‌‌در ‌‌خاورمیانه ‌‌بود؛ ‌‌اوباما ‌‌یکی ‌‌از ‌‌ارکان ‌‌راهبرد ‌‌تغییر ‌‌خود ‌‌را ‌‌احیای ‌‌مدیریت ‌‌نرم‌‌‌افزاری ‌‌امریکا‌‌ ‌‌در ‌‌منطقة ‌‌خاورمیانه ‌‌معرفی ‌‌کرد. مثلاً، ‌‌در ‌‌سیاست ‌‌خاورمیانه‌ای ‌‌اوباما ‌‌در ‌‌قبال ‌‌بیداری ‌‌اسلامی ‌‌نیز، ‌‌اگرچه ‌‌هدف ‌‌اصلی ‌‌همان ‌‌معرفی ‌‌ارزش‌‌ها ‌‌و ‌‌ایده‌‌های ‌‌امریکا‌‌یی ‌‌است، ‌‌اما ‌‌با ‌‌یک ‌‌تغییر ‌‌رویکردی ‌‌این ‌‌هدف ‌‌نه ‌‌از ‌‌طریق ‌‌جنگ ‌‌ایده‌‌های ‌‌دوران ‌‌جرج ‌‌بوش، ‌‌بلکه ‌‌بر ‌‌پایة ‌‌منطق ‌‌چندجانبه‌‌گرایی ‌‌نمادین ‌‌با تأکید ‌‌بر ‌‌تأمین ‌‌منافع، ‌‌مدعی ‌‌ترویج ‌‌ارزش‌‌هایی ‌‌نظیر ‌‌دموکراسی ‌‌و ‌‌خواسته‌‌های ‌‌مردمی ‌‌است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Public Diplomacy in America’s Middle East Policy: With a Focus on Obama

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Mehdi Yazdanpanah 2
  • Hosseinali Tooti 3
چکیده [English]

The present paper is based on the question of the place of public diplomacy in America’s Middle East policy with a focus on the Presidency of Obama. It was hypothesized that public diplomacy always had great importance in America's foreign policy toward the Middle East. Since the Bush administration's foreign policy legacy for Obama was a poor public image of the United States among Muslims and in the Middle East, Obama introduced the recovery of America’s soft management in the Middle East as one of the pillars of his change strategy.
For example, in Obama's Middle East policy towards the Islamic Awakening, although the main objective is still presenting American values and ideas, there is a change of approach. The same goal is pursued not through the war of ideas as in the Bush era, but through the logic of symbolic multilateralism with an emphasis on interests, where they claim to advocate values such as democracy and popular demands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: public diplomacy
  • soft power
  • barack obama
  • Middle East
  • Islamic awakening
منابع
درویش، رضاداد (1383). کتاب امریکا (6)، ویژه دیپلماسی عمومی امریکا، تهران: مؤسسة مطالعات فرهنگی ابرار معاصر تهران.
عطایی، فرهاد و دیگران (1390). «دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و امریکا در عراق جدید»، فصل‌نامة سیاست، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة چهل و یکم، ش 3.
«نشست امریکا و خاورمیانه سیاست خارجی امریکا؛‌ منظومه‌ها و رفتارها» (8/4/1390). رک به سایت اینترنتی < 7/bodyView/12/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%http/ irdiplomacy.ir/fa/files >.
 
Abrams, Elliott (2011). ‘Egypt, Lebanon, and American Policy in the Middle East’, February 9, Senior Fellow for Middle Eastern Studies Council on Foreign Relations, Available at: <http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/egypt-lebanon-us-policy-middle-east/p24059>.
Beers, C. (2002). ‘Address to the Helsinki Women's Business Leaders Summit, Washington, DC: Georgetown University’, Available at:> www.state.gov/r/us/16710.htm>.
Byman, Daniel (2011). ‘Israel’s Pessimistic View of the Arab Spring’, Center for Strategic and International Studies The Washington Quarterly, 34: 3.
‘Congressional Research Service’ (2009). <http://www.crs.org>, based in part on information from U.S. Department of State, Foreign Affairs Manual, and U.S. Department of States Website, <http://www.state.gov/r/index and http://www.state.gov/r/partnership/>.
DeFleur, Margaret (2003). ‘U.S. Media Teach Negative and Flawed Beliefs about Americans to Youths in Twelve Countries: Implications for Future Foreign Affairs’, Available at: <www.forbes.com/.../baseballs-lack-of-black-players- reflects-flawed-u-s>.
Gerth, Jeff and Scott Shane )2005). ‘U.S. Is Said to Pay to Plant Articles in Iraq Papers’, December 1, Available at: <http://www.nytimes.com/2005/12/01/politics/01>.
Gordon, Philip H. (2002). ‘Iraq: the Transatlantic Debate’, Paris: European Union Institue for Security Studies, December 2002 the Trans Atlantic Divide Over the Middle East: How the U.S. Should Respond, Washington D.c: the Heritage Foundation.
Kirova, Iskra (2009). ‘New Developments in Public Diplomacy: A Roundup of the Latest Trends and Events of Significance to the Evolution of Public Diplomacy’, New Developments in Public Diplomacy, <www.publicdiplomacymagazine.org>.
Khatib, Lina (2011). ‘The Arab Spring Casts Obama as United State Public Diplomacy Messenger’, Available at: <http://uscpublicdiplomacy.org> (Accessed on: 2013/2/29).
Kull, Steven (2008). ‘Can Obama the U.S. Image in the Middle East?’, Hraward International Review, Available at: <http://www.worldpublicopinion.org> (Accessed by 9 Agu 2011).
Mustafa, Hala (2006). ‘A Policy For Promoting Liberal Democracy In Egypt, White Paper Series: Voices from the Middle East on Democratization and Reform’, Foundation for Defense of Democracies.
Naam, Ramez (2011). ‘Egypt: Lessons for US Foreign Policy’, Available at:
Nakamura, Kennon H. and Matthew C.Weed (2009). ‘U.S Public Diplomacy: Background and Current Issue’, Congressional Research Service, Available at:
Naughton, Phillipe (2009). ‘Inauguration Speech Barack Obama Calls for Return to Old Truths’, Available at: <http://www.timesonline.co.uk/>, (Accessed by 3 may 2011).
Nye, Joseph s. (2004). Bound to Lead: the Changing of Power Basic Books, United States: Basic Books.
Purushothaman, Uma (2011). ‘USA and Revolutions in the Arab World’, Available at: <www. asiknews.wordpress.com/.../usa-and-revolutions-in-the-arab-world/>.
‘The Pew Research Center for People and the Press’ (2011). ‘Obama’s Challenge in the Muslim World Arab Spring Fails to Improve U.S. Image’, Available at: <http://pewglobal.org> (Accessed by 10 Agu 2011).
Sharp, Jeremy M. (2010). ‘U.S. State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor’, Report on International Religious Freedom, Near East and North Africa, Egypt, USIA, Available at: <http://www.publicdiplomacy.wikia.com/wiki/USIA> (Accessed by 26 July 2011).
‘White Oak Document; Available’ (2009). Available at:
<http://www.mountainrunner.us/files/whiteoak> (Accessed by 17 June 2011).
Zaharna, R. S. (2003). ‘The Unintended Consequences of Crisis Public Diplomacy: American Public Diplomacy in the Arab World’, Policy Brief, Vol. 8, No. 2.
Zaharna, R.S. (2009 a). ‘Obama, U.S. Public Diplomacy and the Islamic World’, World Politics Review.
Zaharna, R.S. (2009 b). ‘Public Diplomacy Through the Looking Glass: Obama U.S. Public Diplomacy and Islamic World’, Symposium on Old and New Media, and the Changing Faces of Islam, Sponsored by Religion, Media and International Studies Project, Syracuse University.