سرشت سیاست در حکمت متعالیه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای‌علوم سیاسی، پژوهشگاه‌علوم انسانی

2 استادیارعلوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

چکیده
بیان مفهوم و سرشت سیاست از وظایف مهم فلسفة سیاسی است و بدون فهم این موضوع نمی‌توان از دیگر مباحث فلسفة سیاسی سخن به میان آورد. این مفهوم از دیدگاه حکمای حکمت متعالیه بحث شده است و یکی از مؤثرترین فلسفه‌های شناخته‌شده در ایران است که فلسفة وجودی انقلاب اسلامی قرار گرفت. به گونه‌ای که بیش‌ترین تعامل را با جامعة سیاسی ایران و رخدادها و تحولات آن برقرار کرد. تلاش شده است تا دربارة مفهوم سیاست، انواع، ویژگی‌ها، و ضرورت آن مختصراً بحث شود تا مشخص شود حکمت متعالیه با چه نگاهی به سیاست توانسته است چنین تحولاتی را پدید آورد. تأکید بر هدایت‌گری و ایجاد تحول در انسان در کنار تبعیت سیاست از شریعت از ویژگی‌‌های سیاست در حکمت متعالیه است که تحقق آن برابر با ایجاد جامعة اخلاقی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of Politics in Transcendental Wisdom

نویسندگان [English]

  • Najmeh Keikha 1
  • Mohammad Ali Fathollahi 2
چکیده [English]

Explaining the concept and nature of politics is an important task of political philosophy. One cannot engage in other topics of political philosophy without understanding it. The concept was discussed from the perspective of the scholars of Transcendental Wisdom, which is considered as one of the most influential philosophies in Iran and the existential philosophy of the Islamic Revolution such that it had the highest interactions with the political community of Iran and its developments. An attempt was made to discuss the concept, types, features and necessity of politics briefly in order to understand the view of Transcendental Wisdom towards politics and its role in creating such developments. An emphasis on guidance and change in human beings along with the adherence of politics to the religious law are some of the features of politics in Transcendental Wisdom, the realization of which will create an ethical society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: transcendental politics
  • transcendental wisdom
  • Imam Khomeini
  • Javadi Amoli
  • Molla Sadra
منابع
آقابخشی، علی (1375). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اردبیلی، عبدالغنی (1381). تقریرات فلسفی امام خمینی، ج 3، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
اشتروس، لئو (1373). فلسفة سیاسی، ترجمة فرهنگ رجایی، تهران: علمی و فرهنگی.
امام خمینی، روح‌الله (1361). صحیفة نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
امام خمینی، روح‌الله (1369). صحیفة انقلاب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
امام خمینی، روح‌الله (1373). ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، روح‌الله (1379). صحیفة امام، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، روح‌الله (1383). تفسیر سورة حمد، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
جوادی آملی، عبدالله (1383). ادب فنای مقربان، ج 2، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1385). ادب فنای مقربان، ج 1، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1387 الف). «حکمت متعالیه سیاست متعالیه دارد»، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول نشست‌‌ها و گفت‌وگوها، به اهتمام شریف لک‌‌زایی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله (1387 ب). «شریعت روح سیاست»، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول نشست‌‌ها و گفت‌وگوها، به اهتمام شریف لک‌‌زایی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله (1389). تسنیم، ج 1، قم: اسراء.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: نشست‌‌ها و گفت‌وگوها (1390). به اهتمام شریف لک‌‌زایی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
صدرا، علیرضا (1389). مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
طباطبایی، محمدحسین (بی‌تا). ترجمة تفسیر المیزان، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
مطهری، مرتضی (1387). فلسفه و تاریخ در قرآن، ج 1، تهران: صدرا.
ملاصدرا (1362). مبدأ و معاد، ترجمة احمد حسینی اردکانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ملاصدرا (1385). الشواهدالربوبیه فی‌‌المناهج‌‌السلوکیه، ترجمة جواد مصلح، تهران: سروش.
نصر، سیدحسین (1384). «عرفان نظری و تصوف عملی و اهمیت آن در دوران کنونی»، ترجمة انشا‌الله رحمتی، اطلاعات حکمت و معرفت، س 1، ش 1.