اعضای هیات تحریریه

سردبیر

یحیی فوزی

علوم سیاسی استاد/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/1494
yahya.foziyahoo.com
02188046891-3
0000-0002-2636-5839