اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فرهاد زیویار

علوم سیاسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/389
zivyarihcs.ac.ir
.02188046891-3
0000-0003-2423-3653

سردبیر

یحیی فوزی

علوم سیاسی استاد/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/1494
yahya.foziyahoo.com
02188046891-3
0000-0002-2636-5839

دبیر تخصصی

امیر اعتمادی بزرگ

علوم سیاسی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ مدری اجرایی نشریه

www.ensani.ir/fa/156296/profile.aspx
amirmag1357gmail.com
0000-0002-7580-1182

اعضای هیات تحریریه

جلال درخشه

علوم سیاسی استاد / دانشگاه امام صادق (ع)

www.isu.ac.ir/profile.aspx?id=19
j.dorakhshahyahoo.com
02188094001.

محمد باقر خرمشاد

علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

Allameh Tabataba’i University
mb.khorramshadgmail.com

محمد رحیم عیوضی

علوم سیاسی استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/old/members/?id=158&cat=6&lang=0
ra.eivaziyahoo.com
02833901644.

منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375674
m_mirahmadisbu.ac.ir
.02129902987

موسی نجفی

علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

mousanajafi.ir/
najafisayahoo.com

یحیی فوزی

علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/1494
yahyafoziyahoo.com
0000-0002-2636-5839

داود مهدوی‌زادگان

علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/2205
davoodihcs.ac.ir

عبدالله قنبرلو

روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/1357
ghanbarloo1979gmail.com