چشم‌انداز رابطة قومیت‌ها و دولت در عصر جهانی‌شدن با تأکید بر شرایط کنونی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

2 کارشناس‌ارشد مرکزمطالعات‌راهبردی وزارت کشور

چکیده

چکیده
در عصر جهانی‌شدن تغییراتی در نظام بین‌الملل ایجاد شده که زمینه را برای بهره‌برداری گروه‌های قومی از این موقعیت‌ها فراهم کرده است. در این دوره دولت‌ها که از طریق نظام آموزشی و بوروکراسی وابستگی به اجتماع ملی معینی را در جامعه ترویج می‌دادند از جانب گروه‌های فروملی و فراملی به چالش کشیده شدند. پروسه‌های جهانی‌شدن پیوندهای بین دولت و شهروندان را تضعیف کرده‌ است و در صورتی که راه حلی اصولی برای منازعات قومی در کشورهای چندقومیتی یافت نشود، خطر واگرایی و تجزیة این کشورها امری محتمل است.
این مقاله سعی کرده است با بررسی تأثیر روندهای جهانی در مسائل قومی الزامات جدیدی را، که در این دوران متوجه مسائل قومیت‌های ایران و رابطة آن با دولت می‌شود، بدون تعهد به تنها یک چهارچوب تحلیلی بلکه با توسل به یک چهارچوب تحلیلی ـ تلفیقی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective of State-Ethnic Relationship in the Era of Globalization: With Emphasis on the Current Situation in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Joneidi Jafari 1
  • Aboozar Kowsari 2
چکیده [English]

Abstract
In the era of globalization, there have been changes in the international system which, in turn, have laid the ground for ethnic groups’ utilization. Over such epoch, states which promoted a kind of dependency on specific national society, through educational and bureaucratic system, were challenged by subnational and transnational groups. The processes of globalization have weakened the ties between governments and citizens, and if a fundamental solution to the ethnic clashes in multi-ethnic countries is not worked out, the risk of divergence and disintegration of such countries is likely. This paper has attempted to assess the impact of global trends on ethnic issues. In this respect we studied new requirements that concern Iranian ethnic issues and their relation government. In respect of theoretical framework, this paper is not limited to only one analytical framework but it uses an analytic-compound framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Globalization
  • Iran
  • ethnicity
  • identity
  • ethnic nationalism
منابع
احمدی، حمید (1378). قومیت و قوم‌گرایی در ایران، از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.
احمدی، حمید (1381). «جهانی‌شدن، هویت قومی یا هویت ملی؟»، مطالعات ملی، س 3، ش 11.
اشرف، احمد (1383). «بحران هویت ملی و قومی در ایران»، در مجموعه مقالات ایران، هویت، ملیت، قومیت، به کوشش حمید احمدی، تهران: مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی.
جمالی، رضا (1384). «پدیدة جهانی‌شدن و تأثیر آن بر ناسیونالیسم ایرانی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
خوبروی پاک، محمدرضا (1383). «نخبگان محلی، جهانی‌سازی و رؤیای فدرالسیم»، سایت انجمن پژوهشی ایرانشهر: iranshahr.Org.
صالحی، سیدرضا (1383). راهبردها و ملاحظات اسلامی در حوزة قومی، مجموعه گفتارهای همایش علمی «هویت ملی، بررسی نقش اقوام»، تهران: وزارت کشور.
قوام، سیدعبدالعلی (1382). جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمة حسن چاووشیان، تهران: طر‌ح نو.
کریمی، ایوب (1382). «بررسی تأثیر پدیدة جهانی‌شدن بر ناسیونالیسم قومی در دهة آخر قرن بیستم»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
نادرپور، بابک (1382). تأثیر جهانی‌شدن بر هویت‌های ملی و قومی، مجموعه مقالات همایش جهانی‌شدن (بیم‌ها و امیدها)، تهران: حدیث امروز.
 
Saide Man, Stephen M. (2002). “Dicrimination in International Relations: Analyzing External Support for Ethnic Groups”, Journal of Peace Research, Vol. 39, No. 1.
Saide Man, Stephen M., David Lanoue, Michael Campenni, Samuel Stanton (2002). “Democratization, Political Institutions, and Ethnic Conflict”, Comparative Political Studies, Vol. 35, No. 1.