دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 1-160 
3. نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

صفحه 41-66

محمدباقر خرمشاد؛ ابوذر رفیعی قهساره