دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 1-177 
کندوکاوی پیرامون اندیشة سیاسی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی حد واسط مکتب قم و نجف

صفحه 27-45

محمدمهدی اسماعیلی؛ فرهاد زیویار؛ سیدرضا حسینی؛ امیرحسین ثابتی منفرد