دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 1-169 
5. بازتاب نمایش قدرت سیاسی متأثر از اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در اشعار خاقانی شروانی

صفحه 103-124

فیروزه فاضلی؛ محرم رضایتی؛ سیدهاشم موسوی؛ نسرین کریم‌پور


7. سیاست در حکمت عملی ابن‎رشد قرطبی

صفحه 145-169

حسن مجیدی؛ امید شفیعی قهفرخی