تجزیه و تحلیل جنبش وال‌استریت بر اساس نظریة هابرماس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعلوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی‌دکتری‌علوم‌سیاسی،دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی‌دکتری‌علوم‌سیاسی‌دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
جنبش وال‌استریت نمایان‌گر اعتراض مردم به عملکرد نظام سرمایه‌داری است و به منزلة یکی از مهم‌ترین رخدادها و تحولات جامعة امریکا در سال 2011 محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع از آن‌رو است که برخلاف سایر جنبش‌ها محدود به حوزة خاصی نیست و توانسته است به‌تدریج به سایر نقاط جهان تسری یابد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی دلایل رخداد جنبش وال‌استریت، بر اساس نظریة هابرماس، می‌پردازد. ابتدا به صورت توصیفی به بررسی جنبش‌های اجتماعی جدید و جنبش وال‌استریت می‌پردازیم و در ادامه با روش تحلیلی تلاش می‌شود که به تجزیه و تحلیل علل شکل‌گیری جنبش وال‌استریت بر اساس نظریة هابرماس بپردازیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، در جامعة امریکا شاهد شکل‌گیری انواع بحران‌های نظام سرمایه‌داری، که هابرماس به آن‌ها اشاره کرده است، می‌باشیم. بر این اساس می‌توان گفت وقوع بحران در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و عمومی در امریکا سبب تشکیل جنبش وال‌استریت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Wall Street Movement Based on Habermas Theory

نویسندگان [English]

  • Hossein Harsij 1
  • Rauf Rahimi 2
  • Maliheh Ramazani 3
چکیده [English]

Wall Street Movement represents the people's protest about the function of capitalist system, and can be considered as one of the most important events and changes of American society in 2011. It is important because unlike other movements, it is not limited to a certain area and could gradually travel to other parts of the world. This paper, adopting a descriptive-analytical method, studies the reasons for Wall Street movement to happen based on Habermas theory. This study first examines new social movements and Wall Street movement descriptively and then, attempts to analyze the reasons responsible for the formation of Wall Street movement analytically based on Habermas theory. Findings of this research show that American society is witnessing different crises of capitalism, mentioned by Habermas. Therefore, it can be said that the crises in the various fields of economic, politics, and public domain in the U.S.A led to fuel Wall Street's movement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: New Social Movements
  • Wall Street
  • Capitalism
  • Economy
  • Crisis
منابع
اسمخانی، رضا (17 مهر 1390). «جنبش وال‌استریت؛ جنبش 99 درصد»، سایت: Tazeh.net
درخشان (08/10/1390). «ابعاد جنبش وال‌استریت»، قابل مشاهده در سایت:
عبدلی، سعید (1390). «بحران اقتصادی اروپا»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 284.
کوئن، بروس (1378). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمة غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
گی روشه (1373). تغییرات اجتماعی، ترجمة منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
نش، کیت (1388). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، جهانی‌شدن، سیاست، قدرت، ترجمة محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.
 
“Occupy Wall Street Movement” )12 December 2011(. www.Tribulation statute.Com
Barton, M. (1984). “Relating Competence”, Journal of Progressive Human Services, 5(1).
Crook, S., J. Pak lucky, and M. Waters (1992(. Post Modernization: Change in Advanced Society, London: Sage.
Habermas, J. (1973). Legitimating Crisis, London: Heinemann.
Habermas, J. (1981). The Theory of Communicative Action, London: Beacon Press.
Heywood, Raw (1998). Politics, London: Macmillan.
Jasper, William (2011). “Crisis Economic and Wall Street Movement“, http;//occupy media.org/.
Kitchen, Joel (2011). “Wall Street Plays Occupy White House“, www.huffington post and move. Org.
Lachlan and C. Muffler (1985). Hegemony & Social Strategy: Towards Democratic Politics, London: Verso.
Scott, A. (1990(. Ideology and the New Social Movements, London: Unwind Hyman.
Stamata, Linda (2011). The Impact Occupy Wall Street Movement, London: Unwind Hyman.