قبض و بسط مفهوم قدرت در سامان فکری جوزف نای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
جوزف نای از متفکران و بنیان‌گذاران اصلی نظریۀ نولیبرالیسم در روابط بین‌الملل است. آثار و نوشته‌‌های نای در باب سرشت قدرت، جایگاه ایالات متحده در سلسله‌مراتب قدرت جهانی و آیندة قدرت در عصر اطلاعات باعث شده است که بسیاری وی را در شمار نظریه‌‌پردازان مفهوم قدرت به‌‌ حساب آورند. این مهم به‌‌ویژه با طرح ایدة «قدرت نرم» از جانب نای در دهة 1990 تقویت شد.
مقالة حاضر ضمن معرفی دیدگاه نای پیرامون قدرت، قبض و بسط این مفهوم در سامان فکری وی، کاستی‌‌های فلسفی، نظری و عملی دیدگاه او و نسبت اندیشه‌هایش با بحث‌‌های تئوریک قدرت را در روابط بین‌الملل واکاوی می‌کند. مدعای پژوهش این است که تکاپوی نای در حوزۀ قدرت امکانات جدیدی را برای فهم قدرت ورای نظریه‌‌پردازی اندیشمندان کلاسیک از این مفهوم ارائه نمی‌‌دهد، بلکه پویش فکری وی در حد بازتعریف و بسط سازوکارهای اعمال اراده‌گرایانة قدرت قابل فهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Power Contraction and Expansion in the Intellectual Framework of J. Nye

نویسنده [English]

  • Farhad Daneshnia
چکیده [English]

Abstract
Joseph Nye is considered one of the leading thinkers and founders of neo liberalism in international relations. His works and Writings on the nature of power, the position of U.S in the global power hierarchy and the future of power in information age led to his being considered as a theorist of the concept of power.  This important fact was particularly substantiated by his proposing the idea of “soft power” in 1990s. In this article, Nye’s perspective on power, seizure and expansion of such concept, and philosophical, theoretical and practical deficiency of his views in relation to his beliefs on theoretical debates of power in international relations will be examined.  The claim of this research is that, Nye's attempts in the ambit of power does not provide new possibilities to understand power, beyond what had previously been provided by classic theorists of such concept. But, his mental effort is limited to the redefinition and elaboration of voluntary systems for exercising power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Joseph Nye
  • hard power
  • soft power
  • U.S foreign policy. Neo-realism
  • Neo-liberalism
منابع
خالقی، احمد (1382). قدرت، زبان زندگی روزمره در گفتمان فلسفی سیاسی معاصر، تهران:‌ گام نو.
دانش‌‌نیا، ‌فرهاد (1387). «مناظرۀ چهارم: گسست پارادایمیک در حوزۀ نظری روابط بین‌الملل»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، س 3، ش 2.
قوام، عبدالعلی (1380). اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت.
Augelli, Enrico and Murphy, Craig )1993). “Gramsci and International Relations: a General Perspective and Example from Recent U.S Policy Toward the Third World”, in Stephen, Gill, Gramsci: Historical Materialism and International Relations, Cambridge: Cambridge. University Press.
Baldwin, David (2002). “Power and International Relation”, in Handbook of International Relations, Walter Carlsnaes et.al (eds.), London: SAGE.
Garlsnaes Walter et.al (eds.) (2002). The Handbook of International Relations, London: SAGE.
Gill, Stephen and David Law (1988). The Global Political Economy: Perspectives, problem and Politics, Baltimore: the John Hopkins University Press.
Hay, Colin (2002). Political Analysis; London: Congress Library.
Jervis, Robert (1999). “Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate”, International Security, Vol. 24, No. 1.
Keohane O. Robert and Joseph S. Nye (1998). “Power and Interdependence in Information Age”, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5.
Keohane, Robert O. (1984). After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Morris, Robert (2008). The Skills Effective and Ethical Leaders Need to Attract Followers and Achieve a Group's Objectives, in http://www.amazon.com/ The-Powers-Lead-Joseph-Nye.
Nye, Joseph (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
Shen, Shiran (2011). “US Smart Power Falters in Information Age: the Future of Power by Joseph S. Nye, Book Reviewed”, www.Foreign Policy in Focus.Com.
Smith, B.C (2009). Understanding Third World Politics, Theories of Political Change and Development, Palgrave Macmillan in the UK.
Vasquez, John (1998). The Power of Power Politics: from Classical Realism to Neo Traditionalism, Cambridge: Cambridge University Press.