ماهیت انقلاب‌های اجتماعی (علل وقوع و شرط تداوم) از منظر امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادعلوم‌سیاسی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی‌دکتری‌انقلاب‌وتمدن‌اسلامی پژوهشگاه

چکیده

چکیده
مقالة حاضر با هدف ترسیم الگویِ ماهیت انقلاب‌های اجتماعی از نگاه امیرمؤمنان علی (ع) به تبیین سیر وقوع انقلاب‌های اجتماعی در دو ساحتِ عامل واقعی (ارادة الهی) و عوامل عَرَضی (اسباب) می‌پردازد. در ترسیم این الگو سعی بر آن است تا با بررسی جایگاه خداوند (عامل واقعی) و نخبگان و مردم (عوامل عَرَضی)، در شکل‌گیری انقلاب، به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: نخست این‌که، علل وقوع انقلاب‌های اجتماعی چیست و دوم این‌که آیا انقلاب را به صرف وقوع آن می‌توان انقلابی پیروز دانست یا به ثمر رسیدن آن منوط به تحقق معیارها و شروط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Power Contraction and Expansion in the Intellectual Framework of J. Nye

نویسندگان [English]

  • Jalal Derakhsheh 1
  • Mahdi Siavashi 2
چکیده [English]

Abstract
Joseph Nye is considered one of the leading thinkers and founders of neo liberalism in international relations. His works and Writings on the nature of power, the position of U.S in the global power hierarchy and the future of power in information age led to his being considered as a theorist of the concept of power.  This important fact was particularly substantiated by his proposing the idea of “soft power” in 1990s. In this article, Nye’s perspective on power, seizure and expansion of such concept, and philosophical, theoretical and practical deficiency of his views in relation to his beliefs on theoretical debates of power in international relations will be examined.  The claim of this research is that, Nye's attempts in the ambit of power does not provide new possibilities to understand power, beyond what had previously been provided by classic theorists of such concept. But, his mental effort is limited to the redefinition and elaboration of voluntary systems for exercising power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Joseph Nye
  • hard power
  • soft power
  • U.S foreign policy. Neo-realism
  • Neo-liberalism
منابع
قرآن کریم.
آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410). غررالحکم و دررالکلم، ترجمة محمدعلی انصاری قمی، قم: دار الکتاب الاسلامی.
ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد (1337). شرح نهج‌البلاغه، تصحیح ابوالفضل ابراهیم، قم: کتاب‌خانة عمومی آیتالله مرعشی نجفی.
ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد (1368). جلوة تاریخ در شرح نهج‌البلاغه، ترجمة محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی.
ابن خلدون، عبدالرحمن (1359). مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمد پروین گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
اسکاچ پل، تدا (1376). دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی، ترجمة سیدمجید روئینتن، تهران: سروش.
بحرانی، میثم بن على بن میثم (1375). شرح نهج‌البلاغه، ترجمة قربانعلى ‏محمدى‏ مقدم و على‏اصغر نوایى ‏یحیى‏زاده، مشهد: بنیادپژوهشهاى‏اسلامى‏ آستان‏ قدس ‏رضوى.
جانسون، چالمرز (1363). تحول انقلابی: بررسی نظریة پدیدة انقلاب، ترجمة حمید الیاسی، تهران: امیرکبیر.
جعفری تبریزی، محمدتقی (1359). ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خوانساری، جمالالدین محمد (1360). شرح غرر الحکم و دررالکلم، مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلالالدین حسینی ابرموی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دلاپورتا، دوناتلا و ماریو دیانی (1384). مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1388). دلالت دولت (آیین‌نامة حکومت و مدیریت در عهدنامة مالک‌اشتر)، تهران: دریا.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1390). تراز حیات (ساختارشناسی عدالت در نهج‌البلاغه)، تهران: دریا.
ریشهری، محمدعلی (1359). رمز تداوم انقلاب؛ در نهج‌البلاغه، قم: سازمان چاپ مهر.
شریف رضی، محمدبن حسین (1389). نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم: بوستان کتاب.
شوشتری، محمدتقی (1376). بهج‏الصباغه فی ‏شرح‏ نهج‏البلاغه، تهران: امیرکبیر.
صدر، سیدمحمدباقر (بیتا). سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمة سیدجمال موسوی، تهران: روزبه.
طباطبائی، سیدمحمدحسین (1386). تفسیر المیزان، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
گرامی، محمدعلی (1386). خدا در نهج‌البلاغه، قم: بنیاد بینالمللی نهجالبلاغه.
لوتواک، ادوارد (1359). شناخت و مبارزه با کودتا، ترجمة محمدحسن فغفوری، تهران: گستره.
محمدی، منوچهر (1380). انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها و پیامدها، قم: نشر معارف.
مصباح یزدی، محمدتقی (1386). زینهار از تکبر (شرح بزرگترین خطبة نهجالبلاغه در نکوهش متکبران و فخرفروشان)، تدوین محسن سبزواری، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مطهری، مرتضی (1368 الف). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1368 ب). اسلام و مقتضیات زمان، قم: صدرا.
مطهری، مرتضی (1389). فلسفة تاریخ، مجموعه آثار، ج 15، قم: صدرا.
ملکوتیان، مصطفی (1372). سیری در نظریه‌های انقلاب، تهران: قومس.
نقوی قاینی خراسانی، سیدمحمدتقی (بیتا). مفتاح‌السعاده فی الشرح نهج‌البلاغه، بیجا: بی‌نا.
هاشمى خوئى، میرزا حبیبالله (1358). منهاج‏البراعه فی ‏شرح ‏نهج‏البلاغه، به کوشش سیدابراهیم‏ میانجى، تهران: مکتبة الاسلامیه.
هانتینگتون، ساموئل (1375). سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.