بازشناسی اندیشة سیاسی اصحاب فرهنگستان علوم اسلامی قم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، فضا برای نقد تجدد مهیا گشت و افراد و گروه‌های زیادی انتقاد از آن را سرلوحة کار خویش قرار دادند. در این میان، «فرهنگستان علوم اسلامی قم» نیز یکی از نحله‌هایی بود که با شدت و توان و با رویکردی تمدن‌ساز به اسلام، سعی نمود پایه‌های تمدن اسلامی را در مقابل تمدن غربی استوار سازد. بر این اساس، در تحقیق حاضر برآنیم که اندیشة سیاسی اصحاب «فرهنگستان علوم اسلامی قم» را بررسی نماییم. بدین منظور، روش جماعت‌گرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای رسیدن به مقصود، غیریت‌سازی جماعت فرهنگستان با تجدد و نقدهای فرهنگستان به فلسفة اسلامی از نظر خوانندگان خواهد گذشت. هم‌چنین، مبانی فلسفی فرهنگستان (فلسفة شدن اسلامی) معرفی می‌گردد. در نهایت، تأثیر موارد فوق بر اندیشة سیاسی اصحاب فرهنگستان تبیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the political thought of the Islamic Science Academy’s members

نویسندگان [English]

  • Davoud Feirahi 1
  • Mohammad Sadegh Pourebrahim Ahvazi 2
چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution in Iran, the environment was provided for the critiquing of modernity, and different individuals and groups started to offer critiques against it. Among several groups, “The Islamic Science Academy of Qom” has tried to preserve the pillars of the Islamic civilization against modernity with a civilization-building approach. The focus of this research is on the political thought of the Islamic Science Academy. In this research the Communitarianism methodology has been applied. In this respect, the otherness of the Farhangestan with modernity, and the Farhangestan’s criticisms on Islamic philosophy will be explained. In addition, the philosophic doctrines of the Farhangestan (the Islamic philosophy of  Becoming) will be introduced. Finally the influence of the abovementioned on the political ideas of the Farhangestan will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: political thought
  • Modernity
  • Velayat
  • Religion
  • Islamic philosophy of Becoming
  • society
  • community
منابع
آل‌‌سیدغفور، سیدمحسن (1388). «الگوی اجتماع‌گرایی و تکثر سنت‌های فکری ـ سیاسی ایران معاصر»، فصل‌نامة سیاست، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة سی و نهم، ش 2.
پرور، اسماعیل (1390). «فقـه حکـومتـی؛ چــرایی، چیستـی، و چـگونگـی»، دوماه‌نامة سورة اندیشه، ش 56 و 57.
پیروزمند، علیرضا (1384). «بررسی مؤلفه‌های عام جنبش نرم‌افزاری»، سایت تخصصی جنبش نرم‌افزاری، آزاداندیشی و تولید علم، <http://www.danaee.com> بازیابی در 7/7/1384.
پیروزمند، علیرضا (1385). «اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه»،
http://www.hawzah.net/fa/Article/View/5319/?SearchText>> بازیابی در 2/5/1385.
حسینی الهاشمی (شیرازی)، سیدمنیرالدین (1388). کلیاتی پیرامون فلسفۀ روش در اندیشۀ علامۀ فقید سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی، قم: تکثیر داخلی گروه پژوهشی روش دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
حسینی الهاشمی (شیرازی)، سیدمنیرالدین (1387). معرفی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی از زبان استاد، قم: تکثیر داخلی فرهنگستان علوم اسلامی.
خاکی قراملکی، محمدرضا (1390). تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن، قم: کتاب فردا.
گروه پژوهشی اصول فقه احکام حکومتی (1387). «گزارشی از مبادی علم اصول فقه احکام حکومتی»، قم: تکثیر داخلی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
مکینتایر، السدیر (1378). «عقلانیت سنت‌ها»، ترجمة مراد فرهادپور، مجلة ارغنون، ش 15.
میرباقری، سیدمحمدمهدی (1375). بازشناخت فلسفی حکومت دینی، قم: مؤسسۀ فرهنگی فجر ولایت.
میرباقری، سیدمحمدمهدی (1382). ولایت فقیه، قم: تکثیر داخلی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
میرباقری، سیدمحمدمهدی (1385). مبانی و پیشفرضهای حکومت دینی و ولایت فقیه، قم: مؤسسۀ فرهنگی فجر ولایت.
میرباقری، سیدمحمدمهدی (1387). در شناخت غرب، قم: مؤسسۀ فرهنگی فجر ولایت.
میرباقری، سیدمحمدمهدی (1387). جزوۀ مبانی کلامی و جامعه‌شناسی ولایت فقیه، قم: تکثیر داخلی فرهنگستان علوم اسلامی.
میرباقری، سیدمحمدمهدی (1391). «ولایت فقیه یا ولایت فقه»، پایگاه اینترنتی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم، <http://www.isaq.ir/vdcg4.9yaak9xrrp.html> بازیابی در 14/5/1391.
میرباقری، سیدمحمدمهدی (11/2/1391). «گفت‌وگوی مختصر و کوتاه نگارنده با استاد میرباقری»، قم، مسجد رضائیه.
 
Frazer, Elizabeth (2006). The problems of communitarian politics, New York: Oxford University Press.