دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 1-150 
5. عدالت در بستر مجادلات تاریخ‌مندی و فراتاریخ‌مندگرایی

صفحه 83-103

طهماسب علیپوریانی؛ سید امیرحسین بنی‌اشراف


6. بازشناسی اندیشة سیاسی اصحاب فرهنگستان علوم اسلامی قم

صفحه 105-129

داوود فیرحی؛ محمدصادق پورابراهیم اهوازی


7. تجددگرایی در ایران معاصر؛ مطالعۀ موردی: اندیشۀ میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله

صفحه 131-150

فرج‌الله علی قنبری؛ محمدرضا طاهریان؛ امیر اعتمادی بزرگ