دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، اسفند 1393 
زمینه‌های نظری سکولاریسم در مغرب‌زمین

صفحه 107-124

طهماسب ‌علی‌پوریانی؛ مهری مارابی