زمینه‌های نظری سکولاریسم در مغرب‌زمین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
دین در دوره‌ای طولانی از تاریخ مغرب‌زمین نقشی محوری، تعیین‌کننده، و مشروعیت‌بخش در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی آن دیار داشته است. بنابراین، در این پژوهش بر آنیم تا نشان دهیم عقب‌نشینی دین از بیش‌تر قلمروهای ذی‌نفوذ قبلی‌اش، به‌ویژه اجتناب از دخالت در حوزة سیاست، و ظهور آموزة سکولاریسم و نهادینه‌ شدن آن، که با قرون جدید آغاز شد، حادثه‌ای صرفاً تاریخی نیست، بلکه زمینه‌های نظری یا همان الهیات مسیحیت بسترهای لازم را در پذیرش نهادمند سکولاریسم فراهم و تسهیل کرد. به عبارت بهتر، زمینه‌هایی از پیش مهیا در خوانش سکولاریستی از الهیات مسیحیت چنان مساعد بود که همة گروه‌های متداخل در جریان مذهبی‌، اعم از ارتدوکس و اصلاح‌طلبان، به پذیرش آن، به مثابة برترین قرائت سیاسی از دین، مجاب ‌شدند. البته، زمینه‌های اجتماعی را در استقبال از سکولاریسم نمی‌توان نادیده گرفت، که سزاوار کوششی جداگانه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical background of secularism in the West

نویسندگان [English]

  • Tahmaseb Alipouriani 1
  • Mehri Marabi 2
چکیده [English]

We have a long history of religion in the West (ie, during the Middle Ages) has played a central role determining the institutionalized way, the various spheres of life, political, social, economic, and so it legitimized the land.
But Dean withdrew from most of its former territories influential, especially to avoid the appearance of interfering in the sphere of politics and the institutionalization of secularism and its teachings, which began with the new century
Can not be regarded as a purely historical accident, but is in need of explanation and scrutiny of the study was devoted to it.
The result of this effort, the essential point is that awareness of the theoretical context of Christian theology or the necessary conditions for the adoption of institutionalized secularism and facilitated.
Secularist reading of Christian theology so favorable a priori grounds that all the conflicting religious groups - including Orthodox and reformers - persuaded to accept it as a political interpretation of religion is paramount.
It was not the social background of embracing secularism Tadydh that deserves a separate effort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Catholicism
  • Secularism
  • theology
  • Christian
  • medieval
منابع
آربلاستر، آنتونی (1388). ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمة عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
آرماند، امائورر و سیدعلی حقی (1369). «آگوستین»، فصل‌نامة کیهان اندیشه، ش 34.
آرمسترانگ، کرن (1382). خداشناسی از ابراهیم تا کنون (دین یهود، مسیحیت، و اسلام)، ترجمة محسن سپهر، تهران: نشر مرکز.
آشتیانی، جلال‌الدین (1368). تحقیقی در دین مسیح، تهران: نشر نگارش.
آکادمی علوم اتحاد شوروی (1366). مبانی مسیحیت، ترجمة اسدالله مبشری، تهران: انتشارات حسینیة ارشاد.
آکردی، محمدحسین (1391). «آموزه‌های دینی مسیحیت الهی یا کلیسایی؟»، مجلة معرفت ادیان، ش 2.
آلیستر، مک گراث (1387). مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ترجمة بهروز حدادی، تهران: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
بکراش، دبورا (1383). تفتیش عقاید، ترجمة مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس.
بوش، ریچارد و دیگران (1374). جهان مذهبی (ادیان در جوامع امروز)، ترجمة عبدالرحیم گواهی، ج 2، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
پولادی، کمال (1382). تاریخ اندیشة سیاسی در غرب (از سقراط تا ماکیاولی)، تهران: نشر مرکز.
راسل، برتراند (1365). تاریخ فلسفة غرب، ترجمة نجف دریابندری، تهران: نشر پرواز.
رندال، هرمن (1376). سیر تکامل عقل نوین، ترجمة ابوالقاسم پاینده، ج 1، تهران: علمی و فرهنگی.
عالم، عبدالرحمن (1376). تاریخ فلسفة غرب (از آغاز تا پایان سده‌های میانه)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
فاستر، مایکل ب. (1370). خداوندان اندیشة سیاسی، ترجمة جواد شیخ‌الاسلامی، ج 1، تهران: امیرکبیر.
کلارک، ماری، نغمه پروان، و بهزاد سالکی (1389). «شهر خدا»، فصل‌نامة اطلاعات حکمت و معرفت، ش 3.
کلوسکو، جورج (1390). تاریخ فلسفة سیاسی (قرون وسطی)، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی.
کونگ، هانس (1384). تاریخ کلیسای کاتولیک، ترجمة حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
لین، تونی (1380). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمة روبرت آسریان، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
مالرب، میشل (1385). انسان و ادیان (نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی)، ترجمة مهران توکلی، تهران: نشر نی.
موسکا، گائتانو و گاستون بوتو (1363). تاریخ عقاید و مکتب‌های سیاسی از عهد باستان تا امروز، ترجمه و حواشی حسین شهیدزاده، تهران: مروارید.
ویل دورانت (1373). تاریخ تمدن؛ عصر ایمان، ج 1، ترجمة ابوطالب صارمی، خشایار دیهیمی، جواد یوسفیان، و هرمز عبدالهی، تهران: علمی و فرهنگی.
یاسپرس، کارل (1363). آگوستین، ترجمة محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
Kennedy, Emmet.’ The Tangled History of secularism ‘in// www.mmisi.org/ma/42.01/Kennedy.ppf
Science, Enlightenment, Progress, and Evolution in //www.center for
fuTureconsciousness.com/pdf…/sciEnglishprogEvol.pd…
White, Donald A. )1965(. ‘Medieval history’: a source book, Dorsey press,
www.mta.ca/faculty/history/wlunell/ history 4110-autumn-syllabus.html
http://www.historyforkids.org/learn/medieval/religion