مقایسة امر سیاسی و جامعة سیاسی مطلوب در اندیشة هابرماس و موفه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر دو نظریة رقیب، دموکراسی رایزنانة هابرماس و دموکراسی مجادله‌ای موفه، خود را به عنوان بدیلی برای دموکراسی لیبرال طرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد هر نظریة سیاسی بر تعریفی از امر سیاسی و متناسب با آن جامعة سیاسی مطلوب بنا شده است. بر این اساس، می‌توان این پرسش‌ها را طرح کرد: هابرماس و موفه امر سیاسی را چگونه تعریف می‏کنند؟ و، متناسب با این تعاریف، جامعۀ سیاسی مطلوب آنان چه ویژگی‌هایی می‌یابد؟ به نظر می‌رسد هابرماس امر سیاسی را کنش زبانی میان سوژه‌های عقلانی ـ اخلاقی در عرصة عمومی به منظور دست‌یابی به مفاهمه می‌داند. بر اساس این تعریف، جامعة سیاسی اجماعی شکل خواهد گرفت که نه‌تنها روابط عقلانی ـ اخلاقی، خودآیینی، و مصالحه بر آن حاکم خواهد بود، بلکه وحدت جای تعدد و تکثر را خواهد گرفت. در مقابل، موفه امر سیاسی را کنش خصومت‌آمیز میان سوژه‌های متعارض در بستر اجتماعی می‌داند. بر اساس این تعریف، جامعة سیاسی مجادله‏‌آمیزی بر مبنای منطق هژمونی شکل می‌گیرد که در آن عنصر دشمنی به مخالفت بدل می‌شود. روش این پژوهش هرمنوتیک متن‌محور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analogy of the political and political society in idea of Habermas and Mofe

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali tavana 1
  • farzad azarkamand 2
چکیده [English]

Lately two rival theories, one of that Deliberative democracy of Habermas and another agonistic democracy of mofe are considered as the liberal democracy. Because each political theory establish according to the political and proportional with the political society .so we can compare these two theories with each other. according to that, these questions are considered: How do the theories of Hobermas and Mofe define the political? Which features have their political society? It is sound that Habermas presents the political as the moral-logical-oral action for driving out of power from public sphere. according to this definition, the societal community is formed. Against Mofe presents the political as the severity action between the different subject in routine life. According to This definition, agonistic political society  is formed in base of the logic of Hejmoni. The method of article is textual hermeneutics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keys Word: politics
  • the political
  • Habermas
  • Mofe
  • deliberative democracy
  • agonistic democracy
منابع
ارسطو (1386). سیاست، ترجمة حمید عنایت، تهران: علمی و فرهنگی.
استرول، اورام (1387). فلسفة تحلیلی در قرن بیستم، ترجمة فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
اشمیت، کارل (1389). «مفهوم امر سیاسی»، در: قانون و خشونت، ترجمة صالح‏ نجفی، با گزینش و ویرایش مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: رخ‏داد نو.
اشمیت، کارل (1390). الهیات ‏سیاسی، ترجمة لیلا چمن‏خواه، تهران: نگاه‏ معاصر.
افلاطون (1383). جمهور، ترجمة فؤاد روحانی، تهران: علمی و فرهنگی.
انصاری، منصور (1384). دموکراسی گفت‏و‏گویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‏های میخائیل باختین و یورگن هابرماس، تهران: نشر مرکز.
اوث ویت، ویلیام (1386). هابرماس: معرفی انتقادی، ترجمۀ لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
اینگلس، جان (1388). دربارة آکوئیناس، ترجمة بهنام اکبری، تهران: حکمت.
آرنت، هانا (1381). انقلاب، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
آرنت، هانا (1390). وضع بشر، ترجمة مسعود علیا، تهران: ققنوس.
باتامور، تامس (1380). مکتب فرانکفورت، ترجمة حسین‌علی نوذری، تهران: نشر نی.
بیستگی، میگل (1389). هایدگر و امر سیاسی، ترجمة سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
پیتون، پال (1387). دِلوز و امر سیاسی، ترجمة محمود رافع، تهران: گام‏ نو.
پیرس، دیوید (1387). ویتگنشتاین، ترجمة نصرالله زنگویی، تهران: سروش.
پیوزی، مایکل (1390). یورگن ‏هابرماس، ترجمۀ احمد تدین، تهران: هرمس.
تیلور، چارلز (1387). هگل و جامعة مدنی، ترجمة منوچهر حقیقی راد، تهران: نشر مرکز.
چپمن، جنی (1384). «دیدگاه فمینیستی»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، تألیف دیوید مارش و جری استوکر، ترجمة امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
حسینی نجاتی، سیدمحمود (1384). «حق و وظیفة شهروندی در فلسفة سیاسی هابرماس»، پایان‌نامة دکتری علوم سیاسی، تهران: دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
حقیقی، شاهرخ (1387). گذار از مدرنیته؟، تهران: آگه.
دریدا، ژاک (1387). جهان‌وطنی و بخشایش، ترجمة امیرهوشنگ افتخاری، تهران: گام نو.
روسو، ژان ژاک (1388). قرارداد اجتماعی، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران: آگه.
ریکور، پل (1379). هرمنوتیکِ مدرن: گزینة جستارها، ترجمة‏ بابک احمدی و دیگران، تهران: نشرِ مرکز.
سایمونز، جان (1390). فوکو و امر سیاسی، ترجمة کاوه حسین‏زاده راد، تهران: رخ‏داد نو.
سینگر، پیتر (1389). مارکس، ترجمة محمد اسکندری، تهران: طرح نو.
شریعت، فرشاد (1386). مبانی اندیشة سیاسی در غرب، تهران: نشر نی.
فریدمن، جین (1386). فمینیسم، ترجمة فیروزه مهاجر، تهران: آشیان.
فوکو، میشل (1390). گفتمان و حقیقت: تبارشناسی حقیقت‌گویی و آزادی بیان در غرب، ترجمة علی فردوسی، تهران: دیباچه.
فوکو، میشل (1392). مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمة نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
قائمی، علی (1368). روش تحقیق با تأکید بر مکتب‏شناسی، تهران: هما.
گیدنز، آنتونی (1382). فراسوی چپ و راست، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.
گیدنز، آنتونی (1385). تجدد و تشخص‏ جامعه و هویت ‏شخصی در عصر جدید، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
لاک، جان (1388). رساله‌ای دربارة حکومت، ترجمة حمید عضدانلو، تهران: نشر نی.
لکلائو، ارنستو (1392). «عقل‏ پوپولیستی: ملاحظات ‏پایانی»، در: نام‏های سیاست، با گزینش و ویرایش مراد فرهادپور، بارانه عبادیان و آرش ‏ویسی، تهران: نشر بیدگل.
لکلائو، ارنستو و شانتال موفه (1392). هژمونی و استراتژی ‏سوسیالیستی، به سوی سیاست ‏دموکراتیک ‏رادیکال، ترجمۀ محمد رضایی، تهران: نشر ثالث.
ماکیاولی، نیکولو (1388). شهریار، ترجمة داریوش آشوری، تهران: آگه.
محمودی، علی (1386). فلسفة سیاسی کانت، تهران: نگاه معاصر.
مک للان، دیوید (1385). ایدئولوژی، ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: آشیان.
موفه، شانتال (1388). «در حمایت از مدل مجادله‏ای دموکراسی»، در: نظریة سیاسی در گذار، ترجمة حسن آب‏نیکی، با ویرایش نوئل اسولیوان، تهران: کویر.
موفه، شانتال (1389 الف). دیکانستراکشن و پراگماتیسم، ژاک ‏دریدا، ریچارد رورتی، ارنستو لکلائو، سایمون کریچلی، ترجمۀ شیوا رویگران، تهران: آگه.
موفه، شانتال (1389 ب). «تکثرگرایی و دموکراسی ‏مدرن: دور و بَرِ کارل اشمیت»، در: قانون و خشونت، ترجمۀ علی عباس‏بیگی و مجتبی گل‌محمدی، با گزینش و ویرایش مراد فرهادپور، امید مهرگان، و صالح ‏نجفی، تهران: رخداد نو.
موفه، شانتال (1391). دربارۀ امر سیاسی، ترجمة منصور انصاری، تهران: رخ‏داد نو.
موفه، شانتال (1392). بازگشت امر سیاسی، ترجمة عارف اقوامی ‏مقدم، تهران: رخ‏داد نو.
میلر، پیتر (1384). سوژه، استیلا، و قدرت: در نگاه به هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس، و فوکو، تهران: نشر نی.
نش، کیت (1389). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی ‌شدن، سیاست، و قدرت، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
هابرماس، یورگن (1381). بحران ‏مشروعیت، تئوری دولت سرمایه‏داری ‏مدرن، ترجمۀ جهانگیر معینی، تهران: گام‏ نو.
هابرماس، یورگن (1383). نظریۀ کنش ‏ارتباطی، عقل و عقلانیت ‏جامعه، ج 1، ترجمۀ کمال‏ پولادی، تهران: نشر مرکز.
هابرماس، یورگن (1384). جها‏نی ‏شدن و آیندۀ دموکراسی، منظومۀ پساملی، ترجمۀ کمال ‏پولادی، تهران: نشر مرکز.
هابرماس، یورگن (1388). دگرگونی ساختاری حوزة عمومی، ترجمة جمال محمدی، تهران: افکار.
هابرماس، یورگن (1392). نظریۀ کنش ‏ارتباطی، عقل و عقلانیت ‏جامعه، زیست‏جهان، و نظام‏ نقادیِ مفهوم کارکردگرایانۀ عقل، ترجمۀ کمال‏ پولادی، تهران: نشر مرکز.
هابز، توماس (1387). لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هاو، لسلی. ای. (1387). یورگن هابرماس، ترجمة جمال محمدی، تهران: گام نو.
هگل، فریدریش ویلهلم (1379). عقل در تاریخ، ترجمة حمید عنایت، تهران: شفیعی.
هوارت، دیوید (1388). «نظریة گفتمان»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، تألیف دیوید مارش و جری استوکر، ترجمة امیرمحمد حاج‌یوسفی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
هولاب، رابرت (1387). یورگن هابرماس: نقد در حوزة عمومی، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هومر، شون (1390). ژاکلاکان، ترجمة محمدعلی جعفری و سید محمدابراهیم طاهایی، تهران: ققنوس.
 
Augustine (2003). The City of God, R.W. Dyston (ed.), Cambridge: Polity Press.
Barry, Brian (2001). Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Cambridge: Polity Press.
Benhabib, Seyla (1996). ‘Toward a Deliberative Model of Democratic Legitiimacy’, Seyla Benhabib (ed.), in Democracy and Difference, Princeton NJ: Princeton University Press.
Dean, Herber (1966). Augustine the Political and Social Ideas of S, Columbia: Columbia University Press.
Derrida, Jacques (1997). Politics of Friendship, trans. G. Collins, New York: Verso.
Flynn, William T. (2011). ‘Debating Deliberative Dfmocracy: How Deliberation changens the way people Reason’, a thensis submitted in the fulfillment of the degree Doctor of philosophy (phd), University of York: Department of politics.
Habermas, Jurgen (1970). ‘Towards of the Theory of Communicative Compenence’, Inquiry, No. 13.
Habermas, Jurgen (1979). ‘What is Universal Pragmatics?’, in Communication and the Evolution of society, London: Heinemenn Education.
Habermas, Jurgen (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Society, trans. Thomas McCarthy, Vol. I, London: Heinemenny.
Habermas, Jurgen (1989). The Structural of Transformation of the Public Sphere, Trans. Thomas Burger, Cambridge: polity press.
Habermas, Jurgun (1999). ‘Inclusion of The Other: Studies’, in Political Theory, Ciaran Cronin and Pablo De Greiff (ed.), Cambridge: Polity Press.
Hegel, G.F.W. (2003). Elements of Philosophy of Rihgt, Allen Wood (ed.), trans. H.B Nisbet, Cambridge: Polity Press.
Leet, Martin (1998). ‘Jurgen Habermas and deliberation democracy’, in Book liberal democracy and its critics, Perspectives in contemporary political thought, April Carter and Geoffrey Stokes (eds.), Printed in great Britain by tj international, padstow, cornwall.
Marx, K. (1981). Capital, Vol. 1, Harmondsworth: Penguin.
McCarthy, Thomas (1978). The Critical Theory of Jurgen Habermas, Cambridge: Polity Press.
Mcnay, Lois (1998). ‘Michel Foucault and agonistic democracy’, in Book liberal democracy and its critics, Perspectives in contemporary political thought, edied by April Carter and Geoffrey Stokes, Printed in great Britain by tj international, padstow, cornwall.
Mouffe, Chantal (2000). Deliberative Democracy or agonistic pluralism, institute fur Hoherstudien (Ihs)., Wien institute for advanced studies, Vienna.
Mouffe, Chantal (2006). On the Political, London and New York: Routledgetaylor and francis group.
Mouffe, Chantal (2007). ‘Artistic activismand agonistic spase’, Art and research, a journal of ideas, context and Methods, Vol. 1, No. 2.
Mouffe, Chantal (2008). ‘Art and democracy, art as an agnostic intervention in public spase’, open, No. 141, art as a public issue.
Ricoeur, Paul (2010). ‘Existance and Hermeneutics’, The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics, Northwestern University Press, University of Michigan.
Warren, mark (2002). ‘Deliberative democracy’, in: The book democratic theory today, challenges for the 21stcentery, April Carter and Geoffrey Stokes (eds.), Printed in great by tj international L.td, padstow, cornawall.
Young, Iris Marion (1996). ‘Communication and the other: beyond deliberative democracy’, in Book democracy and difference, contesting the boundaries of the political, Seyla Benhabib (ed.), Printed: in the united states of America.