دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 1-158 
6. جریان‌های سلفی؛ از انقیاد تا افراط‌گرایی

صفحه 111-132

منصور میراحمدی؛ علی‌اکبر ولدبیگی