رهبری و حفظ انقلاب در ایران و مصر؛ تحلیلی بر نقش محمد مرسی درشکست انقلاب مصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی

چکیده

امام خمینی (ره) در دهة 1350 مصداق روشنی از مفهوم بیداری اسلامی را از ایده تا عمل در ایران محقق ساخت و آن را به‌عنوان الگویی به جهانیان عرضه کرد. سه دهه پس از این روی‌داد، در ژانویة 2011 خیزش عمومی مردم مصر به بار نشست و حکومت سی‌‌سالة حسنی مبارک سرنگون شد و متعاقب آن طی روندی دموکراتیک محمد مرسی در مقام رئیس جمهور برگزیده شد. اما بی‌کفایتی وی در پای‌بندی به اهداف انقلاب و تمکین از مطالبات مردمی باعث شد که زمام‌داری وی بیش از یک سال دوام نیاورد. دغدغه‌های اصلی نگارندگان در این تحقیق عبارت‌اند از: استفاده از روش تطبیقی در مطالعة نحوة مدیریت و تدبیر امام خمینی (ره)، تئوریسین و رهبر بیداری اسلامی برای تثبیت انقلاب و هم‌چنین تشریح نحوة عملکرد منفعلانة محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر، در پاس‌داشت آرمان‌‌های انقلابی مردم، اقناع اپوزیسیون، و حفظ انسجام ملی در میان مردم مصر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

leadership and maintain the revolution in Egypt and Iran; Analysis of the role of Mohamed Morsi in the destruction of the Egyptian revolution

نویسندگان [English]

  • Akbar Ashrafi 1
  • Tayebeh salamat 2
چکیده [English]

Imam Khomeini in the 1350 a clear case of the concept of Islamic awakening to the idea  ofaction  researcher in Iran and as a model to the world . After three decades after the incident, in January, 2011 public uprising in Egypt and 30 - year rule of Hosni Mubarak  wastoppled . Consequently the democratic process , Mohamed Morsi as president - elect , butinsufficiency in his adherence to the goals of the revolution , and led the rule of thedemands of the people he did not last more than a year . We use the main concern ofcomparative method in the study of how to manage and policy theorist of Imam Khomeini , the leader of the Islamic awakening in consolidating the revolution and in front of explaininghow the passive ousted President Mohamed Morsi Arman - Egypt in recognition of thePeople's Revolutionary , confident , maintaining the integrity of the opposition Nationalamong the people of Egypt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Islamic Awakening
  • the Islamic Revolution of iran
  • Imam Khomeini
  • the revolution in Egypt
احمدی، حسین (1391). تاکتیک‌‌های مبارزاتی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
اشرفی، اکبر (1387). مبانی رهبری سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
باقی، عمادالدین (۱۳۷۳). ت‍ح‍ریر ت‍اریخ‌ ش‍ف‍اهی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی ایران‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍امة داس‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ از رادیو ب‍ی‌ ب‍ی‌ س‍ی‌)، تهران: نشر تفکر.
برزگر، ابراهیم (1391). نظریه‌‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
پوررشیدی، هاتف (۱۳۸۹). «مروری بر زندگی فرعون معاصر مصر»، تبیان، .aspx?pid=155205http://tebyan.net/newindex، بازیابی در ۱۳۸۹/۱۱/۲۶.
خبرگزاری دفاع مقدس (۱۳۹۲). «جایگاه و اهمیت اخوان‌المسلمین در مصر»، http://www.defapress.ir/Fa/News/1305، بازیابی در 31/4/1392.
خمینی، روح‌‌الله (1378). صحیفة امام، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
سیر نیوز (۱۳۹۱). «معنویت سنگ زیربنای فکری مکتب امام خمینی (ره) است»، 1523/http://seirnews.com/fa/news، بازیابی در 28/2/1391.
طلوعی، محمود (1376). داستان انقلاب، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
عزیزی، حشمت‌‌الله (1386). تاریخ شفاهی ارتش در انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
عمادی، سیدرضی (۱۳۹۲). «اشتباهات اخوان عامل سقوط مرسی»، دیپلماسی ایرانی، http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1918644، بازیابی در ۱۳۹۲/۴/۲۶.
لطفیان، سعیده (۱۳۸۸). «مداخلة نظامیان در سیاست خاورمیانه»، فصل‌نامة سیاست، ش 4.
محمدی، منوچهر (1380). انقلاب اسلامی: زمینه‌‌ها و پی‌آمدها، قم: ن‍ه‍اد ن‍م‍ایندگی م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ها، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌.
نجاتی، غلام‌‌رضا (1377). شصت سال خدمت و مقاومت: خاطرات مهندس مهدی بازرگان، ج ۲، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
نکونام، محمدرضا (1386). چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی، قم: ظهور شفق.
نورایی، امیر (1391). «مصر، بیداری اسلامی، و الگوی ایران»، فصل‌نامة مطالعات انقلاب اسلامی، ش 28.
هراتی، محمدجواد (۱۳۹۱). «تفاوت نقش و جایگاه رهبری در انقلاب اسلامی ایران و جنبش بیداری اسلامی مصر»، فصل‌نامة مطالعات انقلاب اسلامی، ش 28.
 
Gasiorowski, Mark J. (2002). ’The Nuzhih Plot and Iranian Politics‘, International Journal of Middle East Studies, Vol. 34, No. 4.
Lenczowski, George (1992). American Presidents and the Middle East, Durham and London: Duke University Press.
Moens, Alexandar (1991). ’President Carter's Advisers and The Fall of Shah‘, Political Science Quarterly, Vol. 106, No. 2.
Rubin, Barry (2002). ’The Military in Contemporary Middle East Politics‘, in Armed Forces in the Middle East: Politics and Strategy, Barry Rubin and Thomas A. Kearney (eds.), London: Frank Cass.