دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 1-138