عوامل توسعه انسانی در امارات متحده عربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد - واحد کرج

چکیده

توسعة انسانی یکی از نظریه‌‌های متأخر توسعه است که از دهة 1990 به بعد مقبولیت عام یافته است. بر اساس این دیدگاه، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم، و خلاق هدف نهایی توسعه است. توسعة انسانی بدون نقش مؤثر دولت تحقق نمی‌یابد و پیش‌برد روند توسعة انسانی نیازمند وجود دولتی فعال است. امروزه گزارش‌‌های ملی و بین‌‌المللی توسعة انسانی یکی از شاخص‌‌های سنجش سطح توسعة کشورهای گوناگون است. امارات متحدة عربی کشوری است که با گذر از منطقه‌‌ای محروم و بیابانی در سال ۱۹۷۱، اکنون به کشوری ثروتمند و دارای رتبة توسعة انسانی خیلی بالا تبدیل شده ‌است و به نظر می‌رسد توسعة انسانی در این کشور، به کمک رشد و توسعة اقتصادی و نقش ارشادی دولت، ارتقا یافته است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم توسعه و توسعة انسانی از جمله سیر تحول مفهوم توسعه، چگونگی طرح نظریة توسعة انسانی، و نحوة رتبه‌بندی کشورها با استفاده از شاخص توسعة انسانی اشاره شده است و سپس عمده‌‌ترین تحولات سیاسی و روندهای جاری اقتصادی و نیز تحلیل توسعة انسانی در کشور امارات متحدة عربی بررسی ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors of Human Development in United Arab Emirates

نویسنده [English]

  • Reza shirzadi
چکیده [English]

Abstract:
Humam Development is one of the recent theories of Development that since 199os accepted. The human development final aim is long, healty and creative life. Human development immposible without effectiveness and active role of the state. Index human development is one of the criteria of assessment countries development level in national and international Reports. United Arab Emirates science 1971 with important oil and gas revenues, change it,s situation and became a rich country that have very hight degree in human development. It seem this case related with Economic growth and development and effective role of the state. This article study development and human development, countries ranking, and political and economic changes in the UAE.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Economic Growth
  • Development
  • Human Development
  • United Arab Emirates
اوانز، پیتر(1380). توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران: طرح نو.
پژوهشکده تحقیقات راهبردی، "تحولات داخلی و روابط خارجی امارات متحده عربی"، در: www.isrjournals.ir/fa/essay/141-essay-farsi-
توسلی، غلامعباس(1373). "جامعیت مفهوم توسعه"، مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی و توسعه، جلد دوم، تهران: سمت.
جعفری، عباس(1382). گیتاشناسی کشورها، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
خرازی، فردین. "مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده"، فصلنامه راهبرد، (شماره 41، پاییز 1385).
دارمی، سلیمه(1385). بررسی پروژه احداث جزایر مصنوعی امارات عربی متحده در خلیج فارس، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
زاکس، ولفگانگ(1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز.
شیرزادی رضا(1393). نوسازی، توسعه، جهانی شدن: مفاهیم،مکاتب و نظریه‌ها، تهران: آگه، چاپ دوم.
قاضیان، حسین(1371). "در باره تعریف توسعه"، ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال هفتم، شماره سوم و چهارم، آذر و دی.
کیانوش، شیوا(1389). "بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس"، ماهنامه مناطق آزاد، شماره 214، آذر.
گریفین، کیت و نایت، جان(1376)."توسعه انسانی: تاکید مجدد"، ترجمه علی دینی و معصومه سادات صالحی امین، مجله برنامه و بودجه، شماره 19 و 20، آبان و آذر.
گریفین، کیث و مک‌کنلی، تری(1375). تحقق استراتژی توسعه انسانی، ترجمه غلامرضا خواجه‌پور، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
منصوری، عیسی(1379). توسعه انسانی زمینه‌ساز توسعه سیاسی و اقتصادی، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال پانزدهم، شماره سوم و چهارم، آذر و دی.
                                                            
Bam Dev Sharda, George A. Miller & Archibald O. Haller(1998)."Concept and Indicators of Development: An Empirical Analysis" Journal of Developing Societies, V.14, April.
Bryan R. Earyl (2008), "Adversaries and Allies with Alibis: The Foreign Policy of Trade under the Shadow of Conflict", Paper to be presented at the Annual Convention of the International Studies Association, San Francisco, CA: March.
Evans Peter & James Rauch (1999), "Bureaucracy and Growth: A Gross-National Analysis of the Effects of Weberian State Structures on Economic Growth", American Sociological Review, V.64, N.5, October.
Evans, Peter B. (1995), Embeded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton University Press.
Ibrahim Al Abed. & Peter Hellyer (1997), United Arab Emirates: A New Perspective, London: Trident Press.
UNDP (2007), Human Development Report 2007/2008, NY: Oxford University Press.
UNDP (2009), Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, NY: Karaky Printing Press.
UNDP (2011), Human Development Report 2011, NY: Oxford University Press.
UNDP (2014), Human Development Report 2011, NY: Oxford University P