نقد راهبردهای سیاسی- استعماری «نو و فرانو» امریکا بر مبنای بررسی و تحلیل«اسناد سفارت امریکا در ایران»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی

2 کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی، علوم و تحقیقات،

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی جایگاه راهبردهای سیاسی و امنیتی در سیاست های استعمار نو و فرانو در اندیشه سیاسی آمریکا «بر اساس اسناد سفارت آمریکا در ایران» بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا می باشد که بیش از 500 سند در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و متن 20 سند مهم به عنوان مبنای نقد و بررسی استفاده شده است. 
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی اسناد سفارت آمریکا مشخص شد این کشور راهبردهای دستیابی به منافع ملی خود  را در قالب سیاست های استعماری نو و فرانو تدوین کرده است.
در این بین سفارت آمریکا در ایران به مثابه مرکز فرماندهی عملیات نقش مهمی در طراحی و اجرای عملیات های متنوع در حوزه های گوناگون به ویژه حوزه های سیاسی و امنیتی دارد. ارتباطات گسترده سفارت با بخش های امنیتی و سیاسی آمریکا ، اجرای سیاست های امنیتی و نظامی لازمه نقشی بوده که برای سفارت آمریکا در ایران در نظر گرفته شده بود.
محور سیاست های استعماری نو و فرانو در حوزه سیاسی و امنیتی ایجاد کادر مستشاری قوی، تربیت و نفود افراد وابسته در ساختار نهادهای رسمی و غیررسمی و وابستگی به تکنولوژی آمریکایی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of political strategies - colonial "new and ultramodern" the US based on the studies and analysis "Documents US Embassy in Iran."

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Houseyni 1
  • Komeil naghipoor 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of political strategies and security policies, neo-colonialism and post-modern American political thought, "according to documents US Embassy in Iran" is. The population included all the documents obtained from the US Embassy that more than 500 documents were examined in this study and 20 important document as the basis for review and critique of the text is used.
Based on the results of the survey showed the country's US embassy documents the strategies to achieve its national interests in the form of neo-colonialism and has developed a post-modern.
In the meantime, America Embassy in Iran as a command center, an important role in designing and implementing diverse operations in various spheres, especially the political and security spheres
Embassy security and political relations with America, enforce security policies and military role that is essential to America's embassy in Iran was considered.
Axis and a post-modern neo-colonial policies in the field of political and security advisor of the box strong, influential, education and dependents in the structure of formal and informal institutions and dependence on technology is American.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultra New Colonialism
  • political thought
  • embassies
  • Politics
  • revolution
الهی،همایون.(1382).شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم.چاپ دوم،تهران: قومس
حق شناس، زهرا . (1387). استعمار فرانوین و جهانی شدن. مجموعه مقالات استعمار فرانو. چاپ اول. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
رهدار، احمد.(1387).استعمارفرانو، عناصر، انگاره ها و فناوری های سلطه. مجموعه مقالات استعمار فرانو. چاپ اول. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
واعظی ، حسن.(1387).استعمارفرانو، جهانی سازی و انقلاب اسلامی . چاپ اول.  قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
واعظی، حسن.(1383).استراتژی سلطه .تهران: سروش
واعظی، حسن. (1386).اسناد لانه جاسوسی آمریکا(دوره 11 جلدی). چاپ اول. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی