دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 1-179 
3. ساختار قدرت در ایران عصر ناصری

صفحه 57-77

سید محمدرحیم ربانی‌زاده؛ لطف‌الله لطفی