دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 1-179 
ساختار قدرت در ایران عصر ناصری

صفحه 57-77

سید محمدرحیم ربانی‌زاده؛ لطف‌الله لطفی