نظریه «بازنمایی» و انگاره‌های معنایی گفتمان رسانه‌ای آمریکا از اسلام و ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

چکیده
رویکرد «ساخت‌گرایانه بازنمایی» به عنوان یکی از رویکرد های نظریه «بازنمایی» نقش محوری در حوزه رسانه ای آمریکا دارد. بر اساس این رویکرد، از آنجا که رسانه‌ها به ساخته شدن «نظام‌های یادآوری‌کننده تعاریف» کمک می‌کنند، بازنمایی‌های رسانه‌ای در شکل دادن به نگرش‌های عمومی نسبت به «دیگران»(دشمنان) تأثیرگذار هستند و ذهنیت و دانش عمومی یک جامعه یا گفتمان را بر اساس تصویر یا انگاره‌ای که خود برمی‌سازند در قبال غیر یا غیرخودی تولید و توزیع می‌نمایند.  ایالات متحده ، برای بیش از سه دهه است که شکل‌گیری موج جدید اسلام‌گرایی بعد از انقلاب اسلامی را که محوریت و مرجعیت آن را ج.ا.ا بر عهده داشته، با وقایع ایران پیوند زده اند. به این ترتیب، در منظر تحلیلگران، استراتژیست‌ها و مقامات آمریکایی ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی به گونه غیرقابل تفکیکی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر مورد تعریف و تفسیر قرار گرفتند. مقاله حاضر در تلاش است تا از رهگذر نظریه «بازنمایی سوگیرانه» به تبیین یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا در موضوع اسلام و هراسی و ایران هراسی بپردازد.  نگارندگان بر این باورند که رسانه‌های آمریکایی، نقش محوری و تعیین کننده در «بازنمایی سوگیرانه» از چهره اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation theory and Semantic Images of Iran & Islam in discourse of U.S Media

نویسندگان [English]

  • Reza Soleimani 1
  • Mohammad Javad Harati 2
چکیده [English]

Abstract
Approach of "constructed representation" as a one approach of representative theory has a key role in presentation of U.S media sphere. According to this approach, hence media set “a system of Identifiers”, media representation affect general interpretation of “Others” (hostiles) and then promulgate some conception of them according of their own images.U.S has linked , for more than three decades,formation of new wave of Islam to Iran which experienced Islamic revolution and foundation of Islamic Republic. Since, Iranfobia and Islamfobia has interpretated indistinguishably deep related with each other. This article explain Islam/Iran phobia as one of the most important means of U.S foreign policy through “partial representation”to identify political Islam and Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Islam phobia
  • Iran phobia
  • Stereotyping
  • Negative Representation
  • Media
  • United States
منابع
احمد، اکبر(1380) پست‌مدرنیسم و اسلام، فرهاد فرهمندپور، تهران، نشر ثالث.
ادوارد سعید(1379)، «اسلام رسانه‌ها»، اکبر افسری، تهران، انتشارات توس.
ادوارد، سعید(1378)،  پوشش خبری اسلام در غرب، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
-بی نام، ‌فاکس نیوز «،‌ضداسلامی‌ترین شبکه تلویزیونی جهان»ترجمه محمدرضا نوروزپور ، نشریه سروش ،‌شماره 1099.
بیچرانلو، عبدالله(1388) «بازنمایی اسلام و ایران در رسانه‌های غرب»، رسانه، سال بیستم، شماره 1، صص: 79-94.
چاوا، فرانکفورد و دیوید نچیماس، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران، انتشارات سروش، 1381، چاپ اول.
ربیعی، علی و احمدزاده نامور فرناز(1387) ، "نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها"، دانش سیاسی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان .
کمال‌چیرانی، فرشته(1389) نگاهی به شبکه خبری فاکس‌نیوز، پایگاه خبری پارسینه.
گیویان، عبداله(1388)، "بازنمایی ایران در سینمای هالیوود"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8 ، زمستان 1388، صص: 147-177
مجیدی، حسن(1389)، «گفتمان اسلام‌هراسی در آمریکا؛ مطالعه موردی فاکس نیوز»، رسانه، سال بیستم، شماره 3، صص: 71-86.
معتمد‌نژاد، کاظم و مهدی‌زاده طالشی، سید محمد (1386)، «تحلیل انتقادی گفتمان "نیویورک تایمز"، "گاردین"، "لوموند" و "دی‌ولت"»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 36.
نقیب‌زاده، احمد(1388)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل: از پیمان وستفالی تا امروز، تهران، قومس.
Akel, Bassil (2002), “Stereotypes and Misconceptions: Islam and the Western Media”, from: www.islamfortoday.com
Devereux, Eion (2003), Understanding the Media, London: Sage Publications.
Edwards ,Milton (2002), Reasearching the Radical, the Quest for a Perspective, London: Sage Publications.
Hall, Stuart. (1997), Cultural Representation and Signifying Practice, London: Sage Publications.
Hall, Stuart. (2003), “The Work Representation”, in Stuart Hall (Eds.), Representation: Cultural Representation and Signifying Practices, London: Sage Publications.
Khleif, B.Bud (1998).(Eds), “Distortion of Islam and Muslims in American Academic Discourse”, in Yahya R. Kamalipour and Theresa Carilli, Cultural Diversity and the U.S Media, Newyork: State university of Newyork Press.
MacDonald, Myra. (2003), Exploring Media Discourse, London: Arnold.
Mac Donald, Myra (2003) “Demonizing Islam” in Enploring Media Discourse, London: Arnold.
Morgan, Michael & Shanahan, James (Eds.) (1997), "Two Decades of Cultivation Research" In Brant Burlson, Communication Yearbook, London: Sage Publications.
Runnymede Trust: Commission on British Muslims and Islamophobia, Islamophobia: a challenge for us all (1997), London: Runnymede Trust.
Ziauddin, Sadar (1995) Racism, Identity and Muslims in the West, in Muslim Minorities in the West, London: Grey Seal.
Shaheen, Jack. (2003) Real Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, London: Sage Publication.
Vilanilam, John.V (1989), Reporting a Revolution: the Iranian Revolution and the Nicco Debate, London: Sage Publications.
Wasko, J. (2003), How Hollywood Works, London: Sage Publication.
Armstrong ,Karan “9/11 and Compassion: We Need It Now More Than Ever”, http://www.huffingtonpost.com/karen-armstromg.
Cesari, Jocelyne (2006), Muslims in Western Europe After 9/11: Why the term Islamophobia is more a -predicament than an Explanation, http://www.libertysecurity.org/article1167.html.