نسبت «سیاست» و «امر سیاسی» در خوانش ادبیات ریتوریک: مطالعۀ موردی شعر سهراب سپهری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیارپژوهشکدۀ‌نظریه‌پردازی‌سیاسی‌پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

چکیده
اندیشمندانی چون پل ریکور، هانا آرنت و شنتال موف، سیاست و امر سیاسی را به گونه‌ای تفکیک کرده‌اند که متضمن نوعی دوپارگی و تقابل است. چنین نگرش هایی خوانش و ارزییابی بخش مهمی از ادبیات را، که همانا ادبیات و به ویژه شعر ریتوریک است، دچار مشکل می‌کند. مقالۀ پیشِ رو دربرگیرندۀ پژوهشی است برای شناخت این که تغییر برداشت در نسبت سیاست و امر سیاسی چگونه بر فهمِ پیدایش و معنای این ادبیات تأثیر می‌گذارد. شعر سهراب سپهری که به طور معمول شعری غیرسیاسی انگاشته می شود، نمونۀ خوبی برای بررسی این موضوع است که تعریف مناسب‌تر "امر سیاسی"، به شناخت بهتر وجه سیاسی و جایگاه چنین شعرسرایی هایی در جوامع سیاسی معاصر می انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of "Politics" and "the Political" in Reading of the Rhetorical Literature: A Case Study on the Poetry of Sohrab Sepehri

نویسنده [English]

  • Pegah Mossleh
چکیده [English]

Some thinkers like Paul Ricoeur, Hannah Arendt and Chantal Mouffe have distincted "Politics" and "the Political" in a manner as if there is a dichotomy and opposition between them. Such standpoints make problem in reading and evaluation of an important part of literature: rhetoric literature and specially rhetoric poetry. This article is based on a study to know that how any change in our conceptin of the relation of "Politics" and "the Political", can impress our understanding of produce and significance of this kind of literature. The poetry of Sohrab Sepehri which usually has been supposed that is a non-political poetry, is a good sample to see that more appropriate definition of "the Political" can result in a better knowing of the political dimension and the place of such poetries in contemporary political societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Politics
  • the political
  • rhetorical literature
  • refusal of politics
  • toleration