دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 1-186 
5. اندیشه‌شناسی ‌سیاسی الگوی تعدیل ساختاری

صفحه 93-116

مهدی مظفری‌نیا؛ عباس منوچهری؛ مسعود غفاری


6. نسبت عدالت و آزادی از نظر شهید مطهری

صفحه 117-135

علی خلیلی؛ محمدرضا احمدی طباطبایی