بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل شهید بهشتی

3 ددانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به‌عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی‌رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص‌های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام‌شده به روش اسنادی، نشان می‌دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می‌باشد به ‌طوری‌که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه‌هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص‌ها می‌شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Obstaclesto realizationof Good Governance in Iranian Political Culture

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Baqer HeshmatZadeh 1
  • Amir-Mohammad Haji Yousefi 2
  • Mohammad-Ali Talebi 3
1 Associate Professor of Political Sciences in ShahidBeheshti University
2 Associate Professor of Political Sciences and International Relations in ShahidBeheshti International University
3 PhD. Student of Political sciences in ShahidBeheshti University and the corresponding author
چکیده [English]

Good Governnaace Theory has attracted the attention of many communities since 1990s as the favorable development and management pattern. Despite the introduction of this theory in Iran and the correspondence of its main indices with Iranian belief and legal bases, rarely a serious movement has emerged to fulfil good governance in Iran. Though this matter is related to politics, there are some obstacles to execute it in the state and political system. Through reviewing previous studies with documentary method, this article shows that the main challenge of good governance in Iran is that it deals with applicable political culture, so that for each good governance index there are political culture indices that prevents the fulfilment of those indices. For removing these obstacles, more attention should be paid to political culture and practical measuresshould be taken with the focus on the role of thestate to reform political culture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Political Culture
  • Iran
  • Civil Society
  • State
آبراهامیان، بیرواند. (1384).ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی تهران: نشرنی
اخوان کاظمی، بهرام.( پائیز1386). بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران. پژوهشنامه علوم سیاسی.سال دوم. شماره چهارم. صص7-32
اروین، زونیس.( 1387)روانشناسی نخبگان سیاسی ایران. ترجمه پرویزصالحی ، سلیمان امین زاده و زهرا لبادی. تهران: چاپخش
امینی، علی اکبر.( بهار1390).«اثر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان ودانشجویان» .مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی.شماره 283.صص82-
ایمانی جاجرمی، حسین.(1382).«سرمایه اجتماعی و کارآمدی شوراها».                 مجموعه مقالات و سخنرانیهای همایش شوراهای اسلامی. تهران: پژواک جامعه.صص149تا164
بازرگان، مهدی. (1364). بازیابی ارزشها. تهران: نراقی
بشیریه، حسین (1375) ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه‌های حاکم در دوره‌ی پهلوی، فصلنامه‌ی نقد و نظر، سال دوم، شماره 4 و 3.
بشیریه، حسین (1380) آموزش دانش سیاسی، تهران، مؤسسه‌ی تهران معاصر
بشیریه، حسین.( 1381).دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران؛دوره جمهوری اسلامی. تهران: موسسه نگاه معاصر
پای، لوسین. (1383)فرهنگ سیاسی. ترجمه محبوبه مهاجر در دایره المعارف دموکراسی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
پیران،پرویز.(1381).«شوراها در ایران ؛ نگاه آسیب شناسانه». فصلنامه رفاه اجتماعی.سال دوم. شماره 5.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.صص101-73
حسین زاده بحرینی، محمدحسین.(1383).“عوامل مؤثر  بر امنیت سرمایه گذاری در ایران”. جستارهای اقتصادی. سال اول. شماره نه
دال،رابرت.(1379).درباره دموکراسی. ترجمه حسن فشارکی. تهران: انتشارات شیرازه
رزاقی،سهراب.(1375). ”مؤلفه های فرهنگ سیاسی ما”. فصلنامه نقد و نظر. سال دوم.شماره سوم و چهار.
رضاقلی،علی.(1385). جامعه شناسی خودکامگی.تهران:: نشرنی.
سامتی،مرتضی ودیگران.( 1390). “تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی”.فصلنامه علمی پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی. سال اول.شماره چهارم.صص 223-183
سردارنیا، خلیل الله.”اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب”.اطلاعات سیاسی اجتماعی. شماره259و 260. صص132-145
سریع‌القلم، محمود(1386). فرهنگ سیاسی ایران.تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سیف زاده، سید حسین.(1373).نظریه‌های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی. تهران: نشر قومس
شریف زاده،فتاح و رحمت الله قلی پور.( 1382) “حکمرانی خوب و نقش دولت”. فرهنگ مدیریت.سال اول. شماره چهارم.صص 109-93
شیخ زاده،حسین.(1386).«کنشهای متقابل نهاد شوراها و فرهنگ عمومی». ماهنامه شوراها.شماره16.سال دوم. صص8-5
صانعی، مهدی.(1385).”حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی”. مجله تدبیر. شماره 178
عالم،عبدالرحمان.(1377).بنیادهای علم سیاست. تهران: نشرنی.چاپ چهارم.
علیزاده ثانی، محسن؛ الوانی، سید مهدی.(1386) "تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران". مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول.  شماره 53. صص1-24
قلی پور،رحمت الله.( 1383). “تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت”.فصلنامه دانش مدیریت.شماره67.  صص 111-85
قوام،عبدالعلی.(1384).چالشهای توسعه‌سیاسی.تهران:نشر قومس
کاظمی،علی اصغر.(1382).بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر.تهران: نشر قومس
کمالی،یحیی.(1388). “ حکمرانی خوب است؟”.ماهنامه تدبیر.شماره206.صص22-20
مهاجری،اصغر.(1382).«چالش پارلمانهای محلی ایران در فرآیند گذار».مجموعه مقالات و سخنرانیهای همایش شوراهای اسلامی.تهران:پژواک جامعه.صص210-193
مهدوی عادلی وهمکاران. “تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط”. مجله دانش وتوسعه. سال پانزدهم. شماره24. صص 106-88
میدری، احمد. (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
هانتینگتون،ساموئل.(1381).موج سوم دموکراسی.ترجمه احمد شهسا.تهران:انتشارات روزنه.
 
Almond،G.A and B،Pawell.(1992).Comparative Politics:A Worldview.New york: Harper Collins Publishers
Plumptre and Graham Jone (2000), “Governance in  the New Millennium”: Challenges for Canada Institueon Governance 122, Dowloaded from: www.Iog.ca