دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، اردیبهشت 1396، صفحه 1-150 
بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران

صفحه 1-24

10.30465/cps.2017.2630

محمدباقر حشمت زاده؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی