دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، تابستان 1396 
1. رویکردهای نظری به جنگ‌های جدید: مطالعه موردی داعش

صفحه 1-19

10.30465/cps.2017.2802

محمدجواد سلطانی گیشینی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


4. محدودیت تفکر نیوتنی در مطالعات روابط بین‌الملل

صفحه 73-93

10.30465/cps.2017.2805

سعیده کوزه‌گری؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ ابومحمد عسگرخانی