دوقطبی راست و چپ : پیشینه، ویژگی ها و پیدایش در سیاست

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات فرانسه(علوم سیاسی)، دانشگاه تهران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله که سعی در بررسی ویژگی ها و پیدایش دوگانه ی راست و چپ در جهان سیاست دارد، ابتدا به تبیین این مفاهیم جهان شمول در زندگی انسان می پردازد. برتری دست راست نسبت به دست چپ در فرهنگ ها و نیز نسبت دادن این دوگانه به زوج مرد و زن با ارائه ی مثال های در ادبیات کهن فارسی بخش دیگری از این پژوهش است. پژوهشگر سپس به حضور و اهمیت این دوگانه در مذهب و متون مقدس می پردازد و شباهت رویکرد مذاهب مختلف در قبال این دو مفهوم با برتری بخشیدن به جهت راست و نسبت دادن آن به نیکان و سمت چپ به بدان را به تصویر می کشد. پس از بررسی حضور این دوگانه در سیاست در طی انقلاب کبیر فرانسه در جریان جلسات مجلس مؤسسان فرانسه و قرار گرفتن طرفداران قدرت بی حد و حصر شاه در سمت راست و طرفداران مردم و انقلابیون در سمت چپ، به اهمیت نقش جراید از سال 1815 به بعد در عمومی کردن این واژگان در عرصه ی سیاسی فرانسه می پردازد. ساده، تغییر پذیر و قابل فهم بودن این مفاهیم برای بیگانگان با دنیای سیاست به عنوان دلائل موفقیت این واژگان در سیاست معرفی می شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right and left duality: backgrounds, features and genesis in politics

نویسندگان [English]

  • Hadi Dolatabadi 1
  • Hojatollah Ayoobi 2
1 (PhD in French studies/political sciences), Assistant professor, Tehran University
2 (PhD in politicial sciences), Associate professor, Tehran University
چکیده [English]

This article, which seeks to explore the characteristics and emergence of the right and left dualities in the political world, first explains these universal concepts in human life. The superiority of the right hand to the left hand in cultures, as well as the attribution of this duality to male and female couple by giving examples in ancient Persian literature, is another part of this research. The researcher then looks at the presence and importance of this two words in religion and the holy texts, and explains the similarity of the approach of different religions to these two concepts by attributing the right side to good people and the left side to evils. The presence of this duality in politics during the French Revolution in the constituent assembly of France is the explained. The place of the king immense power supporters on the right and the supporters of the people and the revolutionaries on the left, the importance of the role of newspapers from 1815 in these words in the French political scene. The simple, changeable and comprehensible characters of these concepts for those who ignore the politics are introduced as the reasons for the success of these words in politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right&Left – Duality – French Revolution – Political words – Political discourse
قرآن کریم، ترجمه ی محمد مهدی فولادوند
آشوری، داریوش (1388)، دانشنامه ی سیاسی، تهران:انتشارات مروارید.
خدایی، محبوبه (1390)، مفهوم راست و چپ در اساطیر ایران، تهران :انتشارات پازینه.
عطار، فرید‌الدین، جوهر الذات.
نظامی گنجوی، خمسه ی نظامی، خسرو و شیرین.
Bacot, P. (2007). Les mots de l’espace dans le vocabulaire politique (politologie et politicien). in P. Bacot (dir.), & S. Rémi-Giraud (dir.), Mots de l’espace et conflictualité sociale (pp. 69-78). Paris : L’Harmattan.
Barsley, M. (1979). Left Handed People. North Hollywood, CA, : Willshire Book Co.
Bobbio, N. (1996). Droite et Gauche, essai sur une distinction politique. (Guerardi, S.,  Trad.) Paris : Seuil.
Bourdieu, P. (1981, février/mars). La représentation politique [Éléments pour une théorie du champ politique]. Actes de la recherche en sciences sociales, 36-37, 3-24.
Conford, F. (1957). From religion to philosophy. New-York : Harper.
Defrasne, J. (1983). La gauche en France, de 1789 à nos jours. Paris : PUF.
Gauchet, M. (1992). La droite et la gauche. Dans P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire (Vol. III, Les France. 1. Conflits et partages, pp. 394-467). Paris : Gallimard.
Honeste, M. L. (2007). Lexique français de la spatialisation et représentations mentales. in P. Bacot (dir.), & S. Rémi-Giraud (dir.), Mot de l’espace et conflictualité sociales (pp. 79-88). Paris : L’Harmattan.
Laponce, J. A. (1981). Left and Right, the topology of political perceptions. Toronto : Université de Toronto.
Le Bohec, J., & Le Digol Ch. (2012). Gauche droite, genèse d’un clivage politique. Paris : PUF.
Makarius R., & Makarius L. (1968). « Ethnologie et structuralisme : le symbolisme de la main gauche ». L’Homme et la société (9), 195-212.
Needham R., The Left Hand of the Mugwe : an analytical note on the structure of Meru Symbolism », Africa, vol. 30, N<> 1, January 1960.
Noël, A., & Thérien, J.-Ph. (2010). La gauche et la droite, un débat sans frontières. (Dassas, V., & St-Hilaire, C., Trads.) Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
Raymond, M., D. Pontier, A.-B. Dufour, and A. P. Møller. 1996. Frequency-dependent maintenance of left handedness in humans. Proceedings of the Royal Society of London B 263:1627-1633.
Rémond, R. (1963). La droite en France. Paris : éditions Montaigne.
Rétat, P. (1988, mars ). Partis et factions en 1789 : émergence des désignants politiques. Mots (N°16. Numéro spécial. Langages. Langue de la Révolution française), 69-89].
Sirinelli J.-F.(dir.). (1992). Histoire des droites (Vol. 1 : Politique). Paris : Gallimard.
Touchard, J. (1977). La gauche en France 1900-1981. Paris : Seuil.