رویکردهای نظری به جنگ‌های جدید: مطالعه موردی داعش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 استادیار/ گروه روابط بین‌الملل/ دانشکده علوم اداری و اقتصاد/ دانشگاه اصفهان

3 دانشیار/ گروه روابط بین‌الملل/ دانشکده علوم اداری و اقتصاد/ دانشگاه اصفهان

چکیده

تحول در فناوری و سپس تغییر در مهارت­های تحلیلی افراد، جهان را با دوران جدیدی مواجه کرده است. از یک­سو ظهور موضوعاتی همچون بازیگران جدید و جنگ­های جدید که در چارچوب نظریات پارادایم دولت محور قابل تبیین نیستند و از سوی­دیگر تکرار الگومند این تحولات که آن­ها را از یک ناهنجاری صرف فراتر برده، گرایش به نظریه پردازی در فهم این مسائل را دو چندان کرده است. گروه داعش از این نمونه تحولات است. هدف این مقاله بررسی جنگ­های جدید با محوریت داعش در پرتو نظریات شکل گرفته پیرامون این جنگ­ها است. این­که شکل­گیری این بازیگر صرفا به افراط­گرایی دینی محدود شود، شناخت چندانی از وضعیت دوران جدید ارائه نخواهد داد. این مقاله با روش  کیفی درصدد پاسخ به این سوال است که شرایط دوران کنونی چگونه به شکل گیری گروهی مانند داعش منجر شده و نحوه عمل این گروه چطور می­تواند به عنوان سرآغاز نوینی در قالب جنگ­های جدید تحلیل شود؟ دوران جدید با تغییر در ماهیت قدرت سبب شکل گیری نوعی از جنگ­ها شده که با جنگ­های بین دولتی متفاوت است. از این­رو این مقاله ضمن بررسی وضعیت گروه داعش به این نتیجه می­رسد که داعش حاصل وجود این شرایط جدید است و به نظر می­رسد این جنگ­ها بحران آینده خاورمیانه خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Approaches to New Wars: ISIS Case Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad soltani gishini 1
  • Saeed Vosoughi 2
  • Shahrouz Ebrahimi 3
1 PhD student in International Relations / University of Isfahan
2 Assistant Professor / Department of International Relations University of Isfahan
3 Faculty of Administrative Sciences and Economics / University of Isfahan
چکیده [English]

The evolution of technology and then the change in the analytical skills of individuals have brought the world to a new era. On the one hand, the emergence of issues such as new actors and new wars that cannot be explained within the framework of the state-driven paradigm theory and, on the other hand, Repeating these transformations as a model that surpasses them from a mere maladjustment has doubled the tendency for theorizing to understand these issues. ISIL is an example of these developments. The purpose of this article is to investigate new ISIL-centered wars in light of the views expressed about these wars. That the formation of the actor is limited to religious extremism will not provide much knowledge of the state of the new era. This paper, by descriptive-analytical method, seeks to answer the question of how the new era has helped shape ISIS-led new wars. With the change in the nature of power, the new era has led to the formation of a kind of war that is different from intergovernmental wars. Hence, this article, while analyzing the status of the ISIL group, concludes that ISIS is the result of these new conditions, and these wars seem to be the future crisis of the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology transformation
  • Power
  • new actors
  • new wars
  • Middle East
  • ISIL
برژینسکی، ژبینگیو(1386). انتخاب: سلطه یا رهبری، ترجمه امیر حسین نورزوی، تهران، نشر نی.
بیلیس، جان(1385). جهانی شدن سیاست، جلد یک، برگردان توسط جمعی از نویسندگان، تهران، انتشارات ابرار معاصر.
تاجیک، محمدرضا(1377). " قدرت و امنیت در عصر پسامدرنیسم"، گفتمان بهار، شماره 1.
تاجیک، محمدرضا(1387). "میزگرد گفتمان انقلاب اسلامی"، فصلنامه پژوهشی انقلاب اسلامی.
تافلر، آلوین(1385). به سوی تمدن جدید، ترجمه محمد رضا جعفری، تهران، سیمرغ.
 روزنا، جیمز(1384). آشوب در سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر روزنه.
 ریستون، والتر(1379). تکنولوژی اطلاعات، ترجمه علی رضا طیب، تهران، سفیر.
کاستلز، مانوئل(1383). " جامعه شبکه ای و هویت جدید"، ترجمه محمدرضا معینی، مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره 43
کاستلز، مانوئل(1393). قدرت ارتباطات، ترجمه حسین بصیریان جهرمیُ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 کالینیکوس، آلکس(1382). نقد پست مدرنیسم، ترجمه اعظم فرهادی، مشهد، نشر نیکا.
معینی علمداری، جهانگیر(1390). روش شناسی نظریه های جدید در سیاست، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 هیندس، باری(1389). گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو، ترجمه مصطفی یونسی، تهران، پردیس دانش.
 
Almohammad, Hussein (2016). “Oil in Syria between Terrorism and Dictatorship”,
 file:///C:/Users/arax/Downloads/socsci-05-00020.pdf
Barrette, Richard (2014). “Foreign Fighters in Syria”, http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/06/TSG-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf.
Bassiouni, Cherif (2008). “The new wars and the crisis of compliance with the law of armed conflict by non-state actors”, Journal of criminal law and criminology, Vol. 98, Pp: 712-806.
Bell, Danel (1973). The Coming of post-industrial society: A venture in social forcasting, Basic Books.
Chaliand, Gerard, Arnaud Blin (2007). The history of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda, university of california press.
Ebelshäuser, Mirko (2013). “Old” and “New” Wars: futile distinctions?” http://www.shabka.org/2013/07/15/old-and-new-wars-senseless-distinctions/.
Hoffman, Bruce (2006). Inside Terrorism, Columbia University Press New York.
Israel, Ronald (2012). “How does it mean to be a global citizen?” Kosmos Journal, http://www.kosmosjournal.org/wp-content/article-pdfs/what-does-it-mean-to-be-a-global-citizen.pdf.
Kaldor, M (1999). New and Old Wars, Polity Press, Cambridge.
Kaldor, M (2006). New and Old Wars, 2nd ed., Polity Press, Cambridge.
Lakic, Nikola (2011). “Is globalization a challenge or a threat to nation – states as a dominant form of polity? http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library /Publications /Detail/?lng=en&id=144462.
Laqueur, Walter (1999). The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. London: Oxford University Press.
Lujan, Fernando (2013). “The Future of American Military Intervention”, http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Lightfootprint_Voicesfromthe field_Lujan.pdf.
Mcfate, Jessica (2015). “The ISIS Defense in Iraq and Syria: Countering an adaptive Enemy”, http://www.understandingwar.org/sites/default/ files/ISIS%20Defense%20in%20Iraq%20and%20Syria%20--%20 Standard.pdf.
Morgan, Jonathon (2015). “The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on Twitter” https://www.brookings.edu/research/the-isis-twitter-census-defining-and-describing-the-population-of-isis-supporters-on-twitter/
Münkler, Herfried (2002). The New Wars. Polity Press: Cambridge.
National Intelligence council (2010). “Non-state actors: Impact on International Relations and Implications for the United State”, https://fas.org/irp/nic/nonstate_actors_2007.pdf.
Naylor, David (2010). Al Qaeda in Iraq, New York: Nova Science Publisher.
Nissen, Thomas (2014). “Terror.com - IS’s Social Media Warfare in Syria and Iraq”. Military Studies Magazine, ISSUE 02, VOLUME 02, pp 1-8.
Plotkin, Lori (2014). “Why does Qatar Support Known Terrorists”, https://newrepublic.com/article/119705/why-does-qatar-support-known-terrorists
Rogin, Josh (2014). “Saudi Arabia, Qatar are the funders of ISIS”, http://archive.larouchepac.com/files/20140617-isis-qatar-saudi-arabia_0.pdf.
Rosenau, James (1963). Calculated Control as a Unifying concept in the Study of International Politics and Foreign Policy, Center for International Studies Research, Monograph, Princeton University.
Schmitt, Eric (2015) “U.S. Intensifies Effort to Blunt ISIS’ Message,” New York Times, February 16, https://www.nytimes.com/2015/02/17/world/middleeast/us-intensifies-effort-to-blunt-isis-message.html?mcubz=1
Security Implications”, http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/5f8c993c-1c77-4c80-b07a-c34a4a5d8f94/pdf
Singh, Jasminder (2017). “ISIS in East Asia: Strategic Shifts and
Thomson, J A (2003). Killer apes on American airlines, or how religion was the main hijacker on September 11. In Violence or Dialogue: Psychoanalytic Insights-Winter, Charlie (2014). “Islamic State: The Changing Face of Modern Jihadism” http://www.quilliamfoundation. org/wp/wpcontent/uploads/publications/free/islamic-state-the-changing-face-of-modern-jihadism.pdf.
W. S. Ryan, Michael (2014). “Dabiq: What Islamic State’s New Magazine Tells Us about Their Strategic Direction, Recruitment Patterns, and Guerilla Doctrine,” The Jamestown Foundation, 1 August 2014,