تحلیلی بر انقلاب مصر از منظر جنبش‌های اجتماعی جدید و تلۀ بنیانگذار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان- نویسنده مسئول

3 کارشناشی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

عموماً استدلال می­شود انقلاب­هایی که در کشورهای عربی در جریان بیداری اسلامی خودنمایی کرده­اند، به­واسطه خواسته­ها و انتظاراتی بود که مردم از هیأت حاکمه درخواست کرده و ناکام مانده­اند. مقاله حاضر درصدد است تا به واکاوی و تحلیل انقلاب مصر از منظر جنبش­های اجتماعی جدید و تلۀ بنیانگذار بپردازد تا نمایان سازد که این تحول، برآمده از اقدامات و جهت­گیری­های کلی حاکمان بوده است. بدین­سان، مقاله پیش­رو تلاش می­کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که با در نظر گرفتن بحران تلۀ بنیانگذار، وقوع تحولات انقلابی در مصر تا چه اندازه با نظریه جنبش­های اجتماعی جدید مطابقت می­کند؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد حکومت مصر در تلۀ بنیانگذار گرفتار شده و بهره­گیری از جنبش­های اجتماعی جدید یکی از دلایل اصلی تحولات صورت گرفته در این کشور بود که وجود مطالبات و تقاضاهای موجود در میان مردم را پوشش داده و به عرصه­ای جهت وقوع انقلاب متعیّن گشت. هر چند با توجه به واقعیت­های موجود، اقتصاد سیاسی در نظریه جنبش­های اجتماعی جدید در تحولات انقلابی مصر با فقر تئوریک مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Egyptian revolution from the perspective of new social movements and trap founder

نویسندگان [English]

  • Hoosein Harsij 1
  • Ali Ebrahimi 2
  • Mojtaba Mohammadi 3
1 Assistant Professor of Political Science at the University of Isfahan
3 student, Department Political sciences University of Tehran
چکیده [English]

Popular uprisings in the current Islamic awareness or Arab spring led to demands articulated by different sections of Tunisian society, and new social movements paved the way for the occurrence of disorderly behaviors. Indeed, domino like changes led to the formation of Tunisian revolution, as a result of general orientations of Arab rulers, on one hand, which can be called as a problem of "Founder's Trap", and as an importance of new social movements in the explanation of changes in the northern Africa, on the other hand, which faced with research gap prior to that. By utilizing qualitative method and descriptive-analytical approach, this study, with the purpose of filling a part of the existing gap, is aimed at replying to this main question: to what extent, by considering Founder's Trap crisis, the occurrence of revolutionary developments in Tunisia, does adopt with the theory of new social movements? Findings of this research show: first, Founder's Trap crisis in the country under study is among important reasons responsible for the formation of new social movements. Second, exploiting new social movements is one of the main factors in the changes happened in this country, which covers requests and demands of the people, and determines the occurrence of the revolution. Finally, theory of new social movements encountered theoretical fault once faced with revolutionary changes and current realities of the Arab world. This, in turn, necessitates considering the subject of political economy in reviewing, development, and more efficacy of the theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Social Movements
  • Founder's Trap
  • People's Demands
  • revolution
  • Egyptian
آقا بخشی، علی و مینو افشاری‌راد (1379)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
اکبری نوری، رضا (1392)، تله بنیانگذار با جوامع چه می‌کند؟، ایران اکونومیست، قابل دسترس در: http://iraneconomist.com/fa/news/41259
دلاپورتا،دوناتلا و ماریو دیانی (1383)، مقدمه بر جنبش­های اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
رنانی، محسن (1389)، توسعه ملی در کمند سیاست، آیین، شماره 29 و 28.
شهرام­نیا، امیرمسعود و جمیل میلانی (1393)، بررسی جنبش های خاورمیانه به مثابه جنبش های اجتماعی جدید (فرصت ها - تهدیدها)، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، شماره 10.
فیرحی، داود (1391)، فقه و سیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران: نشر نی.
کوئن، بروس (1376)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس: غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل، تهران، سمت،
مشیرزاده، حمیرا (1381)، درآمدی نظری بر جنبش­های اجتماعی، تهران: پژوهشکده­ی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی، چاپ اول.
موثقی، احمد(1386)، جنبشهای اسلامی معاصر، تهران: سمت.
نش، کیت (1388)، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز ، تهران: کویر.
 
Abdou, Doaa S. and Zaazou, zeinab (2013), the egyptian revolution and post socio-economic impact, Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol. 15, No. 1
Adizes, Ichak(2014), Understanding and Treating Growing Organizations, available: http://www.adizes.com/Lifecycle_Growing_Organizations.pdf
Ansani, Andrea and Daniele, Vittorio (2012), About a revolution. The economic motivations of the Arab Spring, International Journal of Development and Conflict, Vol. 2 (3).
Arieff, Alexis (2011), Political Transition in Tunisia, CRS Report for Congress, available: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21666.pdf.
Asadove, zulevkha (2012), Exploring the Impact of Transnational Civil Society on the Egyptian Uprising: Has the Transnational Engagement Been a Success Story?, Central European University.
Bailly, Jordan (2012), The Impact of Social Media on Social Movements: A Case Study of the 2009 Iranian Green Movement and the 2011 Egyptian Revolution, Washington State University.
Bakr, Noha (2012), The Egyptian Revolution, available: https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0004/150394/Chapter_4_-_Noha_Bakr.pdf.
Bayat, Asif (2010), Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, ISIM / Amsterdam University Press, Amsterdam.
Behr, Timo and Mika Aaltola (2011), the arab uprising causes prospects and implications, FIIA Briefing Paper 76.
Behr, Timo and Siitonen, Aaretti (2013), BuIldIng BrIdgeS or dIggIng TrencheS? Civil society engagement after the Arab Spring, FIIA Working Paper.
Beissinger, Mark R. and et al (2012), Who Participated in the ArabSpring? A Comparison of Egyptian and Tunisian Revolutions, available: http://www.princeton.edu/~mbeissin/beissinger.tunisiaegyptcoalitions.pdf
Berman, Sheri (2003), Islamism, Revolution, and Civil Society,Prespective on politics, Vol. 1, No. 2
Campante, Felipe and Chor, David (2012), Why Was the Arab World Poised for Revolution? Schooling, Economic Opportunities, and the Arab Spring, Journal of Economic Perspectives, Volume 26, Number 2.
Clark, Eric (2012), Social Movement & Social Media: A qualitative study of Occupy Wall Street , Södertörn University, available: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:539573/FULLTEXT01.p
Clifton, Jon and Morales, Lymari (2011), Egyptians', Tunisians' Wellbeing Plummets Despite GDP Gains, available: http://www.gallup.com/poll/145883/Egyptians-Tunisians-WellbeingPlummets-Despite-GDP-Gains.aspx
DRC-Citizenship (2010) Putting citizens at the centre: Linking states and societies for responsive governance, available:   http://www.drc-citizenship.org/system/assets/1052734690/original/1052734690-benequista.2010-putting.pdf?1398363967
El Medni,  Bakry M (2013), Civil Society and Democratic Transformation in Contemporary Egypt: Premise and Promises, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, No. 12.
Elhusseini, Fadi (2014), Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and Internal Mechanisms (Political Economic & Social Forces), HEMISPHERES, Vol. 29, No. 2.
Eltantawy, Named and wiest, julie b (2011), Social Media in the Egyptian Revolution: Reconsidering Resource Mobilization Theory, International Journal of Communication 5.
Eltaweel, Hend (2012), Civil Society in the Arab World: Case Study of the Muslim Brotherhood in Egypt, Middle East Studies Center - The American University in Cairo.
Fox, Rebecca Suzanne (2011/2012), media darlings: the egyptian revolution and american media coverage, The American University in Cairo School of Global Affairs and Public Policy
Fuchs, Christian (2006), The Self-Organization of Social Movements, Systemic Practice and Action Research, Vol. 19, No. 1.
Gagner, Rick (2015), Founder's Trap. Is it Curable? available: https://www.linkedin.com/pulse/founders-trap-curable-rick-gagner
Givan et al (2010) The Diffusion of Social Movements: Actors, Mechanisms, and Political Effects. Cambridge: Cambridge University Press.
Goldstone, J. A. (2011). Cross-class Coalitions and the Making of the Arab Revolts of 2011. Swiss Political Science Review, 17(4).
Habermas, J (2008), New social movements, In: Ruggiero V and Montagna N (eds) Social Movements: A Reader. London: Routledge.
Haouas, IIham and et al (2012), Youth Unemployment in Tunisia: Characteristics and Policy Responses, Topics in Middle Eastern and African Economies Vol. 14.
Harrelson-Stephens, Julie and Callaway, Rhonda L. (2014), You Say You Want a Revolution: the Arab Spring, Norm Diffusion, and the Human Rights Regime, Hum Rights Rev.
Hassan, Hamdy A (2010), State versus society in Egypt: Consolidating democracy or upgrading autocracy, African Journal of Political Science and International Relations Vol. 4(9).
Hassan, Hamdy A (2011), Civil Society in Egypt under the Mubarak Regime, Afro Asian Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 2
 Horn, Jessica(2013), Gender and Social Movements, available: http://docs.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1310/FULL%20REPORT.pdf
Korotayev, Andrey and Zinkina, Julia (2011), egyptian revolution: a demographic structural analysis, ENTELEQUIA revista interdisciplinary, No. 13.
Korotayev, Andrey V. and Zinkina, Julia V. (2011), egyptian revolution a demographic structural analysis, revista interdisciplinar, no 13.
Lamer, Wiebke (2012), Twitter and Tyrants: New Media and its Effects on Sovereignty in the Middle East, Arab Media & Society, Issue 16.
Lim, Merlyna (2012), Clicks, Cabs, and Coffee Houses: Social Mediaand Oppositional Movements in Egypt, 2004–2011, Journal of Communication 62.
Macdougall, Ian (2009), The Founder’s Trap, Corporate Lifecycles, available: http://corporatelifecycles.com/208/
Mahmoud, Abdesselem (2015), Social Movements in Tunisia and Egypt: A Tale of Two Revolutions, International Journal of Social Science Studies, Vol. 3,  No. 3
Mannheimer, Edgar (2014), Why Egypt, but not Tunisia? Comparing transitions in Egypt and Tunisia,Lund University, Department of Political Science.
Manorjan, Mohanty, (1998), Peoples Right: Social Movements and State in the Third world, California: Segapublications.
Mark R, Beissinger and et al (2012), Who Participated in the ArabSpring? A Comparison of Egyptian and Tunisian Revolutions, available: http://www.princeton.edu/~mbeissin/beissinger.tunisiaegyptcoalitions.pdf.
Maurushat, Alana and et al(2014), The impact of social networks and mobile technologies on the r evolutions in the Arab world -a study of Egypt and Tunisia, Faculty of Law, H umanities and the Arts, University of Wollongong Research Online
Miller, Laurel E. and et al (2012), Democratization in the Arab World Prospects and Lessons from Around the Globe, RAND: national defense research institute.
Mines, Robert A (2011), CEO/Owner/Founder Vulnerability: The Founder’s Traps,BizPsych,available:http://www.bizpsych.com/whitepapers/the_founders_traps.pdf
Mohan Kumar, K ( ‎2010), A Theory of (for) New Social Movements in the Third,available:Worldavailable:http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/555/8/08_chapter2.pdf
Mousavi-Shafaee, Seyed-Masoud and Nahdi, Farzaneh (2014), Governance and Revolution in Egypt, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 5, No. 2.
Said Aly, Abdel Monem (2012), state and revolution in Egypt: the paradox of change and politics, Brandeis University Crown Center for Middle East Studies.
Scott, Alan (1990), Ideology and the New Social Movements, Unwin Hyman, London.
Sedra, Kamal (2013), The role of social media & networks in post-conflict settings: lessons-learned from Egypt, available: http://www.tdrp.net/PDFs/Social%20Media%20&%20Arab%20Spring%20-%20Egypt.pdf.
Selim, Hend (2011/2012), The Coverage of Egypt’s Revolution in the Egyptian, American and Israeli Newspapers, reuters institute for the study of journalism.
Sika, Nadine (2012), Civil Society and Democratization in Egypt: The Road Not Yet Traveled, available: http://muftah.org/civil-society-and-democratization-in-egypt-the-road-not-yet-traveled/#.VljE8fkrLIU
Sutton, Philip W and Stephen Vertigans (2004), Islamic “New Social Movements” Radical Islam, AL-QA'IDA and Social Movement Theory, Mobilization: An International Journal 11(1).
Syed, Maria (2014), Exploring the Causes of Revolutions in Tunisia and Egypt, Ortadoğu Etütleri, Volume 5, No 2.
Tarrow, Sidney G(1998), Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge, MA: Cambridge UP. 
Teti, Andrea (2011), Egypt’s Second January Uprising: Causes and Consequences of a Would-be Revolution, The New Era of the Arab World.
The New Management Network (1991), Escape the founders Trap, Volume 4, Number 2, available: www.new-management network.com/publications/Escape%20the%20Founder's%20Trap.pdf
Thompson, L and Tapscott C (2010) Citizenship and Social Movements: Perspectives from the Global South. London: Zed Books.
Tilly, C and Tarrow, S (2007) Contentious Politics. Boulder, CO: Paradigm.
Tilly, Charles (1978), From Mobilization to Revolution, Reading, MA: Addison‐Wesley.