الزامات تغییر سبک زندگی ایرانیان در راستای اهداف چشم انداز ایران 1404 (مطالعه موردی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

سبک زندگی ایرانیان همواره مورد نقد و بررسی صاحبنظران سیاسی و فرهنگی بوده و با وجود تغییر و تحولات چشمگیر پدید آمده در سبک زندگی شهروندان ایرانی بویژه بعد از انقلاب اسلامی، طیف گسترده ای از اندیشمندان بر این باورند که این مقوله همچنان نیازمند تغییرات و دگرگونی های بسیاری است تا ایران بتواند به یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته در همه حوزه ها دست پیدا کند. سوال اصلی این پژوهش این است که دستیابی کامل به اهداف چشم انداز ایران 1404 مستلزم چه تغییراتی در سبک زندگی ایرانیان است؟ روش تحقیق پیمایشی و با توزیع 49 پرسشنامه بین دانشجویان ارشد و دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان یک پنل کارشناسی انجام شد. پرسشنامه شامل 23 سوال  عمدتا بسته و پنج گزینه ای و در قالب طیف لیکرت بود که نتایج به دست آمده از پرسش های بسته به کمک نرم افزار  SPSS  مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند و از آزمون T تک نمونه برای تحلیل نتایج آماری استفاده شد. پیشینه پژوهش به دو بخش شامل تحقیق های مرتبط با دو مولفه سبک زندگی و توسعه و تحلیل مهمترین شاخص های پژوهش تقسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements of changing iranian lifestyles in line with the objectives of 1404 perspective A Case Study of Law and Political Science Faculty of Tehran University students

نویسندگان [English]

  • Jalal Dorakhshah 1
  • Meisam Safaeian 2
1 Professor of Political Science at Imam Sadiq University
2 Ph.D. student of Cultural Policy at Institute for Cultural
چکیده [English]

Iranian Lifestyle has always been critically reviewed by the political and cultural experts, Despite remarkable changes in Iranian lifestyle, especially after the Islamic Revolution, a wide range of scholars believe that this issue still needs a lot of changes and transformations in order to achieve a modern organized and developed society and status in all areas.Now the main question of this research is what are the main requirements of Iranian lifestyle to achieve 1404 vision program? A Through survey research, 49 questionnaires with 27 questions was distributed among PhD and M.A students Faculty of Law and Political Science, University of Tehran as an expert panel . The questionnaire was a close ended questions, 23 of the questions were close questions in the form of LIKERT scale. SPSS software was used to analyze the close questions and one sample t test was used for analysis of datas. The literature review is divided into two sections; the research related to two components of life style and development, analysis of the most important research indicators and Iranian .

کلیدواژه‌ها [English]

  • developmental programs
  • 1404 program
  • Iranian lifestyle
  • Islamic Iranian lifestyle
ابطحی, حسین. (1374). مدیریت نیروی انسانی. اصفهان: دانشگاه پیام نور.
احمدی، توران (۱۳۹۱). نگاهی به سبک زندگی شهروندان و تاثیر آن در توسعه پایدار شهری. اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری.
اشراقی، ایمان و خیری، بهرام (1394). بررسی تاثیر سبک زندگی مصرف کنندگان سبز بر توسعه پایدار اقتصادی. کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی.
حق پناه، رضا. ( 1377). جایگاه قانون و قانونگرایی در قرآن. مجله اندیشه حوزه، ص. 254 255.
رمضانی, روح الله (1388). چارچوب تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نشر نی، تهران.
سریع القلم، محمود. (1385). عقلانیت وتوسعه یافتگی ایران. تهران: فرزان روز.
سلطانی، ایرج. (1377). وجدان کار عامل پویایی نظام اداری کشور. تهران: کار و جامعه.
طالبی پور، علی و قادری، مریم (1394).  بررسی کیفیت و سبک زندگی به عنوان شاخص توسعه اقتصادی. همایش ملی سبک زندگی.
کریمی، هیرو  (1392)، بررسی سبک زندگی مردم و تاثیرات آن در توسعه پایدار شهری. اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری.
گوروان، اسماعیل (1395 ). ویژگیهای سبک زندگی ایرانی با توجه به مفهوم توسعه سیاسی. مجموعه آثار و مقاالت برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
ماکس وبرودیگران. (1384). عقلانیت و آزادی. (تدین, یدالله موقن، احمد) تهران: هرمس.
محسنی, منوچهر. (1379) بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتار اجتماعی فرهنگی در ایران.تهران.
معیدفر, سعید. (1377). بررسی اخلاق کار و وامل فردی و اجتماعی موثر بر آن. تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی.
موسایی، میثم (1374). اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی. مجله تحقیقات اقتصادی دوره 31، شماره 49.
هنرور صدیقیان , حسین. (1395). سبک زندگی و توسعه فرهنگی. دانشگاه باقرالعلوم (علیه اسلام) قم.
یگوروا، ریچارد. (1379). نفت ایران، جنگ سرد و بحران آذربایجان. (بیات, کاوه، مترجم) تهران: نشر نی.
Nash, R. (1982). the world of god and the mind of man. presbyterian and reformed publising company.