اهمیت و لزوم تربیت سیاسی در مکتب اجتهادی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و حقوق و اندیشه امام خمینی(ره) دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق و اندیشه امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

10.30465/cps.2020.24848.2186

چکیده

پایداری حکومت‌های مردمی مرهون فرآیندی به نام تربیت سیاسی است. تربیت سیاسی که زمینه انتقال ارزش‌های حاکمیتی را از نسلی به نسل دیگر فراهم می‌کند، مهم‌ترین فرآیند پیش روی هر حکومت مردم پایه‌ای به شمار می‌رود. از همین رو حاکمیت فقه سیاسی شیعی که با زیر بنای نظریه ولایت فقیه، خود را داعیه‌دار حکومتی مردمی می‌داند نیز از این قاعده کلی مستثنی نخواهد بود. به همین جهت ضروری تداوم و حفظ انقلاب اسلامی، مرهون به ثمر نشستن تربیت سیاسی است. این پژوهش بنیادین که با روش تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای صورت گرفته است، حاکی از آن است که فقه سیاسی شیعی با تبلوری تازه در مکتب اجتهادی امام‌خمینی تربیت سیاسی را به عنوان حقی طرفینی برای ملت و حکومت پاس می‌دارد و تحقق جامعه ‌مدنی را به عنوان رکن تکاملی تربیت سیاسی مغتنم می‌شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The importance and necessity of political education in Imam Khomeini's ijtihad school

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Farsian 1
  • Seyyed Ali Poormanuchehri 2
1 tehran
2 Islamic Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

The stability of people's governments is due to a process called political education. Political education, which provides the basis for the transfer of sovereign values ​​from one generation to the next, is the most important process before any government of the people. Therefore, the rule of Shiite political jurisprudence, which considers itself a claimant of a people's government under the theory of Velayat-e-Faqih, will not be an exception to this general rule. Therefore, the necessity of continuing and maintaining the Islamic Revolution is due to the success of political education. This fundamental research, which has been done using an analytical method and using documentary study tools and libraries, shows that Shiite political jurisprudence with a new crystallization in the Imamate of Imam Khomeini's ijtihad school as a two-way right for the nation. And the government respects and considers the realization of civil society as an evolutionary pillar of political education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Education
  • Imam Khomeini
  • political jurisprudence
  • Civil Society
  • civil jurisprudence
قرآن­کریم
آملی، محمدتقی(بی­تا) المکاسب و البیع، قم، موسسه­النشرالاسلامی
اخترشهر،علی(1386). مولفه­های جامعه­پذیری سیاسی در حکومت دینی، تهران،­ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
اراکی، محسن(1388). «اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش53، صص 20-5.
امام­خمینی، سیدروح­الله(1384) ولایت فقیه،­ تهران، موسسه نشر آثار امام­خمینی.
امام­خمینی، سیدروح­الله(1385ق). الرسائل، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
امام­خمینی، سیدروح­الله(1390) تحریرالوسیله، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
امام­خمینی، سیدروح­الله(بی­تا) کشف­الاسرار، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی(1403ق). بلغه الفقیه، ج1، شرح و تعلیق سید محمد تقی آل بحر العلوم، تهران، مکتبه الصادق.
بستانی، فواد(1375) فرهنگ ابجدی، ج2، تهران، اسلامی.
جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره(1394). «مبانی فلسفه تربیت سیاسی از منظر امام خمینی و جان­لاک»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی،­ سال نهم، ش30، صص118-99
جعفری، محمدتقی(1371). «جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی»، مجله حوزه، ش49.
حسینی مراغی، میرعبدالفتاح(1417ق) العناوین،­ قم، موسسه­النشرالاسلامی.
حکیمی، ­محمدرضا و برادران(1380). الحیاه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
راسل، برتراند(1367). قدرت، ترجمه: نجف دریابندی، تهران، خوارزمی.
راش، مایکل(1387). جامعه و سیاست، تهران، سمت.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد بن فضل(1404ق) المفردات، بی­جا، دفتر نشر الکتاب.
رودی، کلایمر(1351). آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، ج2، تهران،  سیمرغ.
ریمون، آرون(1366). خاطرات،­ تهران، علمی
زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر(1417ق). الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، دار الکتب العلمیه.
سروش، عبد الکریم (1378). بسط تجربه نبوی، تهران، صراط.
سروش، عبد الکریم(1372)­. فربه­تر از ایدئولوژی،­ تهران،­ صراط.
سیوری، فاضل­مقداد(بی تا). نضدالقواعدالفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، مکتبه آیت­ا... مرعشی.
شاهرودی، سیدمحمود(1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم­السلام، قم، موسسه دائره المعارف، فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم­السلام.
شیخ انصاری، مرتضی(1420ق). المکاسب، قم، مجمع الفکرالاسلامی.
صدر، سیدمحمدباقر(1406ق). دروس­فی­علم­الاصول، بیروت، دارالکتاب­اللبنانی.
صدوق، محمد بن بابویه (1373) عیون اخبار الرضا(ع)، قم، صدوق.
صلیبا، جمیل؛ صانعی، منوچهر(1366). فرهنگ فلسفی، تهران، حکمت.
طباطبایی، محمدحسین(بی­تا). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه­الاعلمی للمطبوعات.
طوسی، محمدبن­حسن(1389). عده­الاصول، قم­، بوستان کتاب.
عالم، عبدالرحمن (1382). بنیادهای علم سیاست، چ دهم، تهران، نشر نی.
عاملی، محمدبن­مکی(بی تا). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، منشورات مکتبه­المفید.
عبدالحمید، ابوالحمد(1365). مبانی سیاست، تهران، توس.
علاقه­بند،­ علی(1387)،­ جامعه­شناسی آموزش و پرورش،­ تهران،­ نشر روان.
فالکس، کیت(1381). شهروندی،­ ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.
فتحی، یوسف (1388). «رابطه اخلاق و سیاست با تاکید بر اندیشه امام خمینی»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، ش 3.
الفرّاء،­ محمدبن­الحسین(1406ق)، الاحکام­السلطانیه،­ قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
فیرحی، داود(1389). نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، چ 8.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی(1365). الوافی، اصفهان، مکتبة أمیرالمؤمنین.
کدیور، محسن (1376). نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی.
کدیور، محسن(1383). ولایت فقیه و مردم­سالاری، بازتاب اندیشه.
کلینی، محمدبن­یعقوب(1401ق). الکافی، بیروت،­ دار صعب و دارالتعارف للمطبوعات.
مجلسی، محمدباقر(1363). بحارالانوار، تهران، مکتبه­الاسلامیه.
محقق اصفهانی، محمدحسین(بی­تا). حاشیه کتاب المکاسب، قم، مکتبه­البصیرتی
محقق خراسانی، محمدکاظم(1406ق). حاشیه کتاب المکاسب، تهران، انتشارات. وزارت ارشاد.
مظفر، محمدرضا(1386). اصول­الفقه، قم، ایران.
معین، محمد (1381). فرهنگ فارسی معین، تهران، معین.
مکارم­شیرازی، ناصر(1374). تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب­الاسلامیه.
منتظری، حسینعلی (1408 ق). دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه و دار الفکر.
موریس، دوورژه(1349). اصول علم سیاست،­ مترجم: ابوالفضل قاضی، تهران،­ شرکت سهامی.
میالاره، گاستون(1366). تعلیم و تربیت جدید،­ تهران،­ کتاب­سرا.
میرزای­قمی، ابوالقاسم­محمدبن­حسن(1363). قوانین­الاصول، تهران، علمیه اسلامیه.
 
Lynn Davies (1984) Political Education, Gender and the Art of the Possible, Educational Review, 36:2, 187-195, DOI: 10.1080/0013191840360209.
Neville Onebamhoi- (1994) Department  of  Political  Science  and Public Administration, University of Benin, Benin City, Nigeria.
Ted Tapper (1984) Political Education in Independent Schools: the traditional perspective reviewed and analysed, Educational Review, 36:2, 141-147, DOI: 00131894.3600204/10,1080.