دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 34، بهمن 1398، صفحه 1-174 
پیامدهای حضور داعش برای کردهای عراق و سوریه

صفحه 157-178

10.30465/cps.2020.27408.2347

سید محسن مصطفوی اردبیلی؛ حسین دهشیار؛ حمید احمدی؛ رحمت حاجی مینه